Zeiss blinker zimoli

Zeiss ir vâcu uzòçmums, kas aizpilda daþâda veida optisko iekârtu raþoðanu, radîðanu un radîðanu. Tirgû ir vairâki desmiti gadu, un galvenokârt veci produkti un augsta kvalitâte. Turklât otrâ kategorija, ko saglabâ Carl Zeiss AG, ir aprîkojuma raþoðana un izveide, kas ietver mçrîðanas koordinâtas. Ðo zîmolu izveidoja Carl Zeiss, Otto Schott un Ernst Abbe Jçnâ (pçc tam Vâcijas pilsçta pçc Pâviatas pasûtîjumiem, kas iznâk Vâcijas centrâlajâ daïâ.

Tâs pastâvçðanas sâkumâ tâ bija ieinteresçta optiskâm lçcâm daþâdâm ierîcçm, piemçram: & nbsp; kamerâm (izstrâdâ un bûvç lçcas, ko tâs izvçlas, kontaktlçcâm, briïïu lçcâm, mikroskopu lçcâm, teleskopiem, teleskopiem un, piemçram, binokïiem. Izgatavotie materiâli ir ïoti delikâti. Piemçram, Zeiss mikroskopi ir lielisks darba rîks zinâtniekiem, tie ir arî ïoti vçlams aprîkojums laboratorijâs. Aplûkojot speciâlistu un zinâtnieku viedokïus daþâdos forumos, Zeiss mikroskopi ir vieni no visaugstâk novçrtçtajiem pasaulç. Tie ir daudzpusîgi un labi izgatavoti. Tie piedâvâ pilnu objektîvu klâstu ar daþâdiem palielinâjumiem, no kuriem izvçlçties. Turklât viòi sadarbojas ar labas lçcas apvalku lîgumslçdzçjiem, kas ietekmç to, ka visas iekârtas ir praktiski lietojamas un daudz darîts. Zîmols 2006. gadâ sâka sadarbîbu ar pazîstamo zîmolu Sony un parakstîja atïauju strâdât ar objektîviem vairâkâm kamerâm - Sony Alfa. Ðîs ierîces jau ir ieguvuðas popularitâti, jo tâs ir labi sagatavotas, tâm ir liels zîmols un samçrâ zema cena tiesâ, jo tâs ir labas iekârtas. No 2013. gada jûlija uzòçmums pârtrauca raþot nosaukumu ar nosaukumu "Carol Zeiss" un sâka veidot novatorisku izcilu lçcu tehnoloìiju zem saîsinâtâ nosaukuma "Zeiss". Aplûkojot darbinieku viedokïus interneta forumos, atzinumâ netika zaudçti labi viedokïi, gluþi pretçji - katru gadu arvien vairâk un vairâk Îpaði populâri fotogrâfu vidû, kuri izvçlas ïoti daudz kameru objektîvu savâm vajadzîbâm - un tomçr labs objektîvs vispirms ir objektîvs.