Virtuala pasaules dziesma

Laiks, kurâ mçs dzîvojam - 21. gadsimtâ ir metode, kad metode attîstâs tâdâ mçrogâ, ka mûsu senèi nevarçja pat sapòot. Neskatoties uz reâlo pasauli, pasauli, kas mûs ieskauj, mçs joprojâm atceramies virtuâlo pasauli - un, lai gan tas joprojâm neizskatâs no zinâtnes fantastikas pozîcijâm un filmâm, ðî pasaule ir kïuvusi par savu pasauli, savâ sabiedrîbâ un jau jau visi ir ar viòu.

Interneta laiks

Paðlaik internets ir vadoðais lîdzeklis, kas lçnâm, kaut arî nenovçrðami nospieþ televîziju no pjedestâla. Jaunieðu dâmu garastâvoklî, tie, kas domâ paði par sevi mûsdienîgi, internets jau sen ir chased televîziju. Ko tas nozîmç? Darbâ tas nozîmç, ka jums ir jâieskaita internetâ. Izpratne par tâm paðâm nopietnâm korporâcijâm un organizâcijâm, kas veido individuâlus profilus sociâlajâ un vietçjâ vidç. Informâcija par to ir visiem tiem, kas atvçra savu biznesu, ko viòð dara vismaz internetâ - mçs ðeit runâjam par tieðsaistes tirdzniecîbas pierâdîjumiem.

Jûsu vietne? Lieliska ideja!

Ja mçs vçlamies, lai mums bûtu pçdçjâ iespçja izlauzties un gût panâkumus, ja mçs vçlamies, lai mûsu biznesa ideja iet un saòemtu to & nbsp; klienti - jûs nevarat veikt bez interneta.Vietnes îpaðumtiesîbas ir mehânisms, kas vçlas lielisku informâciju un mâkslu - tîmekïa vietòu veidotâjam ir jâbût universâlam cilvçkam un jâapvieno prâts saskaòâ ar juteklisko sajûtu un jâdomâ par sabiedrîbas problçmu un tâs vçlmçm. Izklausâs sareþìîti? Pareizi, jo tas ir sareþìîts mehânisms, bet tas ir nepiecieðams, lai apmierinâtu, ja mçs nopietni pieminam jûsu uzòçmuma nepiecieðamîbu un izaugsmi.