Vadija apgaismojumu guiamistaba

LED avârijas apgaismojumam komunâlo pakalpojumu blokos, kas tiek uzskatîti par ugunsdroðîbas sistçmas daïu, jâatbilst vairâkâm prasîbâm, kuru saturs ir ietverts gan noteikumos, gan arî noteikumos par uguni un apgaismojumu. Ðie noteikumi nosaka instrumentu un armatûras specifiskos parametrus un pârbauda lomu, kas saistîta ar evakuâcijas zîmju izvietoðanu, kas bûtu jâpieòem pareizi izpildîtâ avârijas apgaismojuma iekârtâ, taèu pat inþenieri rada kïûdas paðreizçjâ jautâjumâ, kâ arî viena no atkârtojamâkajâm kïûdâm, izstrâdâjot apgaismojuma sistçmu. Avârijas LED var nomainît:

nav aprçíinu par paredzamo avârijas apgaismojuma intensitâti evakuâcijas potenciâlâ, \ tlieku pârdomu koeficientu izmantoðanu aprçíiniem sienâm, grîdâm vai griestiem, \ tnav òemta vçrâ bateriju apgaismojuma efektivitâte, jo îpaði gaismekïu efektivitâte ar invertoriem, \ taiz vienîgo avârijas izeju, arî îpaðâs vietâs, kâ arî ugunsgrçka un medicînas iekârtâm ar lîdzîgu intensitâti, nav uzstâdîts avârijas apgaismojums,novietojot gaismekïus ar evakuâcijas zîmçm vietâs, kas nav redzamas vai aizklâtas ar konkrçta objekta reklâmu vai strukturâliem elementiem,izvçloties ierîces, kas neatbilst vajadzîgajiem noteikumiem vai nav noderîgas reâlai lietoðanai (piemçram, tâs, kuras nerâda uzlâdes vai izlâdes parametrus, un gaismekïu izmantoðana ar invertoriem temperatûrâ, kas zemâka par pieciem periodiem Celsija skalâ,nav izpildîta prasîba, ka elektroenerìijas padeves pârtraukums apakðizplatîtâjâ aktivizçtu avârijas apgaismojumu tâ, lai tas neizraisîtu akumulatora pilnîgu izlâdi;neizmanto dinamisku avârijas LED apgaismojumu dzîvokïos, kur evakuâcija var bût sareþìîtâka,nav òemts vçrâ konkrçta mçría un evakuâcijas nosacîjumu izmantoðana plânotajâ avârijas apgaismojuma koncepcijâ (piemçram, daudzlîmeòu slimnîcas evakuâcija bûs diezgan lçnâka nekâ lielveikala lîmeòa viena lîmeòa iekârtas evakuâcija.

Nespçja precizçt avârijas apgaismojuma sistçmas dizainu un pielâgoðanu piemçrojamajiem noteikumiem var bût noþçlojama ietekme ne tikai projekta darbuzòçmçjam, bet galvenokârt potenciâlajiem upuriem, kas guvuði panâkumus reâlâ apdraudçjuma gadîjumâ. Galu galâ, avârijas gaismas diodes apgaismojums no atvçrðanas ir vieglâk evakuçjams, tâpçc jums nav jânovçrtç nianses, jo tâs var ietekmçt glâbðanas operâcijas efektivitâti. Speciâlâ evakuâcijas marðruta sistçma un dinamiskâs evakuâcijas apgaismojuma metode ïauj elastîgi pielâgot evakuâcijas apstâkïus esoðajai ugunsgrçka situâcijai evakuâcijas ielâ (piem., Dûmvadi vai ugunsgrçks kâpòu telpâ. Pateicoties ïoti konkrçtiem risinâjumiem, ir iespçjams pielâgot evakuâcijas un avârijas apgaismojuma apstâkïus konkrçta objekta izmantoðanas veidam.