Ugunsdrodibas sertifikats

Îpaðiem pakalpojumiem ir nepiecieðamas iekârtas, kas darbojas labi tumðâkajos apstâkïos. Nav svarîgi, vai darbîba ir uguns, tuksnesî vai agresîvu íimikâliju uzòçmumâ. Ierîcçs esoðajiem sîkrîkiem ir jâpârbauda simts procenti.

Atex deglisEkskluzîvo produktu grupa ietver zibspuldzes. Lukturi ar Eiropas droðîbas sertifikâtu. Atex deglis tiek savâkts ugunsdzçsîbas grupâs paaugstinâtas temperatûras un dûmu apstâkïos, ierobeþojot redzamîbu. Lukturi atkarîbâ no konstrukcijas ir vairâki gaismas avoti. Galvenâ plûsma ar baltu gaismu nemaina apgaismoto problçmu krâsas un staru kûïa koncentrâcija ir ïoti augsta. Diodu sânu panelis nodroðina izkliedçtu un mazâk intensîvu gaismu. Papildus (pçc izvçles tie ir izvietoti optiskâs ðíiedras segmentâ, ko, protams, izmanto, lai apgaismotu grûti sasniedzamus trûkumus. Pilnîga akumulatora uzlâde ïauj nepârtrauktai raþoðanai deviòu sezonu laikâ, un mûsdienîgais niíeïa-mangâna akumulators nav uzlâdçts ar uzlâdes atmiòu. Pçc atgrieðanâs pie pamatnes akumulatora uzlâdçðana aizòem tikai trîs stundas. Automaðînas un tîkla lâdçtâjs tiek pacelts.

Mâjokïa izturîbaViòiem bûtu jâizmanto íîmiskâs glâbðanas veidojumi, jo lukturîtim var izturçt sadursmes ar patieðâm agresîvâm íimikâlijâm. Skâbes un saturs tos neuzvarçs. Pat Butanons ir bez iespçjas, un tâ ir materiâla, ko izmanto apvalka darbam. Fortron, par viòu, ir pilnîgi izturîgs polimçrs. Polifenilçna sulfîds nepârsniedz 200 grâdus pçc Celsija jebkurâ ðíîdinâtâjâ. Temperatûra, kurâ viòð uztur savu pusi, sasniedz divdesmit èetrdesmit grâdus pçc Celsija un îsumâ lîdz divsimt septiòdesmit grâdiem. To izceï spontâna neçrtîba. Tomçr vissvarîgâkais ir daudz mazâk par metâlu. Zema ûdens absorbcija nozîmç, ka to var izmantot ierîcçs, kas atrodas mitrâ vidç.Svarîgs elements, lai komandâm sasniedzot virsotnes ir forma galvas, kas neslîdçtu objekta. Pçc kritiena nobremzç rotâcijas kustîbu, kas neïauj izvest no tiltiem vai dziïumâ. Ergonomiskais, racionalizçta valsts un neslîdoðu virsmu padara lâpa ir roku perfekti.