Udens mikstinadanas filtri

Nosakot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ðâdu putekïu savâcçju ir daudz veidu. Pirmais rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir norçíinu kameras. Ir pçdçjie gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas iekïûst ðâda putekïu savâcçja dzîvoklî gravitâcijas ietekmç, nokrît uz atseviðía putekïu savâcçja dibena, un attîrîta gâze, kas ir vieglâka, ir brîvi atbrîvota no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðâda veida putekïu savâcçju svarîga îpaðîba ir iespçja putekïus no karstiem putekïiem.

Vçl viens rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tâs izceïas ar to, ka ðâdas ierîces ir viegli lietojamas un tajâ ir arî ïoti vienkârðota konstrukcija. Vienmçr jâatceras, ka to efektivitâte nav vçrtîga. Un grûtâkos raþoðanas veikalos viòi nedarbojas.Filtrçðanas filtri ir vçl viens veids. Filtrçt putekïu savâcçjus ðajâ vingrinâjuma darbâ, ka piesâròotâs gâzes iegûst ar atbilstoðiem audumiem. Ðâdâ veidâ uz auduma paliek netîrumi, un attîrîtâ gâze turpinâs. Ðâdiem putekïu savâcçjiem raksturîga ïoti plaða efektivitâte. Tâdçjâdi tie labi darbojas lielâkos raþoðanas veikalos.Ir vçrts padomât par to, ka rûpnieciskais putekïu nosûkums ir norâdîts katrâ darba birojâ, kurâ tiek emitçti daþi gaisa piesâròotâji. Vienmçr ir vçrts atcerçties, ka ðâdi ekonomiskie putekïu savâcçji ir ïoti labi, un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs veikalâ veikto darbu garðai. Tâpçc lasîsim par ðâdu putekïu savâcçju labajiem parametriem, lai beidzot spçtu pareizi izlemt, par ko mums bûtu jâlemj. Putekïu savâcçju veidi vispirms atðíiras no tîrîðanas efektivitâtes. Tâpçc ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz dârgâki ar stabilitâti, bûs efektîvâki. Svarîgs ir rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Ir vçrts izmantot no pârbaudîtiem uzòçmumiem, kuriem ir pozitîvas atsauksmes. Ðajâ apstrâdç ar garantiju mçs neizdosimies par nopirkto rûpniecisko putekïu savâcçju.