Timekia parzinis

Bioretin

Daudzi jauni tîmekïa pârziòi meklç atbildi uz jautâjumu par to, kâ pozitîvi rakstît pozitîvus tekstus, kas izvieto viòu tîmekïa vietnes meklçtâjprogrammâs, piemçram, Google vai Bing. Ko îpaðu uzmanîbu pievçrsiet rakstot pretzels un aprakstus uz katalogiem? Jums ir jârûpçjas par modeli, ka galvenajai frâzei, kuru vçlaties izvietot, bûtu jâatbilst ðâda raksta vai apraksta pakâpei. Svarîga lieta, izòemot nosaukumu, atrodas virs vietnes URL. Pçc tam, kad tajâ brîdî ir ievietots vârds, kas ir atbilstoðs arî adresei, jûs nekavçjoties iegûsit daudzas problçmas meklçtâjprogrammu vçrtçjumâ, kâ arî atbilstoðâku viedokli starp iekïûstoðajiem interneta sistçmas robotiem Google.

Kas ir arî saskaòâ ar vadoðajiem un praktiskajiem copywriters, çrti izvietot tîmekïa vietnes? Jums vajadzçtu saòemt lielu palîdzîbu daþu veidu tagiem, pretçjâ gadîjumâ - galvenes. Izmantojot HTML redaktoru, mçs tos atlasâm, izmantojot ðâdas rakstzîmes: h1, h2, h3. Un, kad mçs izmantojam parasto dokumentu redaktoru, tad tie ir parastie galvenes, kas organizç tekstu vai rakstu. Bûtu labi, ja katrs no jûsu SEO tekstiem satur vismaz trîs galvenes, kur galvenajai frâzei jâbût un vajadzçtu bût. Tâdçï tas ir îpaði auglîgs, lai optimizçtu savas domas par daïâm. Tomçr ïaujiet daþiem galvenes bez ðâdâm frâzçm. Otrais piemçrs bûs pçdçjais, kas izskatîjâs ïoti aizdomîgs Google robotiem.Ir vçrts izlemt, vai atslçgvârdus mûsu rakstâ ievietot daudzâs pozîcijâs. Bûtu vislabâk, ja tas bûtu teksta sâkumâ, ârstçðanâ un individuâlajâ beigâs. Tieði sâkumâ un pçdçjâ rindkopâ un daudz perfektajâ un vienîgajâ teikumâ.Tîmekïa lapu izvietoðana bûs daudz âtrâka, ja izmantojat ðâdus teksta rediìçðanas rîkus kâ slîpuma, treknraksta un pasvîtrojuma frâzes. Google tos âtri atradîs. Ne ar pçdçjo, bet pârâk pârspîlçto, jo tas noteikti ir lîdzîgs ieraksta lasâmîbai. Bieþi jâbalstâs, lai atklâtu kâdu svarîgu fragmentu.Jautâjot par daþâm pçdçjâm lietâm, jûsu vietne drîz liks Google meklçðanas modeïos un piesaistîs vairâk lasîtâju.