Tehniskais stavoklis ko tas nozimc

Precîza kravas garðas un rakstura specifikâcija ir neaizstâjama, lai novçrtçtu iekârtas tehnisko stâvokli, materiâlu izvçli, bojâjumu cçloòu identificçðanu vai izmaiòas un remontu.

Saistîbâ ar iepriekð minçto mçs izmantojam skaitliskas metodes, lai precîzi noteiktu slodzes lîmeni, paðreizçjâ galîgo elementu metode (FEM.Galîgo elementu metode var darboties arî ar statiskiem elementiem, kad tie ir aktîvi. Dinamiskajos jautâjumos, piemçram, slodzes izmaiòu âtrumam, berzei un plaðsaziòas lîdzekïu plûsmâm ir liela nozîme. Mes aprçíini tiek izmantoti, lai noteiktu defektu cçloòus un bojâjumus.Tipiskas analîzes, kas saistîtas ar mez aprçíiniem, galvenokârt attiecas uz:- spriegumu un deformâciju stâvokïa pârbaude kâ kritisko vietu apzîmçjums, \ t- valsts pielâgoðana, samazinot struktûras intensitâti, \ t- kaitçjuma cçloòu pârbaude un to ietekme uz darbîbâm, \ t- lçjumu un plûsmu modelçðana.Ðî spçle, mes aprçíins ir arî liela nozîme jûrniecîbas nozarç. Izstrâdâjot peldoðu vai iegremdçjamu konstrukciju, detalizçta MES analîze par to stiprajâm un jaunajâm îpaðîbâm apstâjas ar atslçgu uz çrtiem un finansiâliem risinâjumiem.Visekonomiskâk ir sagatavot sâkotnçjâs analîzes projekta sâkumposmâ. Tas novçrsîs kïûdas turpmâkajâ projektçðanâ. Svarîgâkais faktors aprçíinos ir noteiktâs struktûras tieðâs stiprîbas noteikðana. Gan kopumâ, gan kritiskos mezglos. Lai aprçíinâtu noguruma spçku, tiek izmantoti mez aprçíini.Karstajos gados ir notikusi revolûcija mantu aprçíinos un pakâpeniski atkâpjas no materiâla vietçjâs izteiksmes nepieòemamîbas. Klubâ ar tagadni ir vieglâk prognozçt ârkârtçjus notikumus un aizsargât ûdens katastrofas, kas var notikt. Paðlaik tiek izstrâdâti standarti, lai mazinâtu sadursmes laikâ radîto kaitçjumu. ES projektus "Harder" un "Goals" uzsâka milzîgs krâjumu aprçíinu pieaugums. Nekustamâ îpaðuma vçrtîba, kas iegûta no mucâm, kïûst arvien populârâka.