Subsidijas individuala uzocmuma attistibai

http://kankusta-duo.shop/lv/

Cnc frçzçðana ir definçta kâ apstrâdes process, kurâ apstrâdâjamâ detaïa attiecas uz konkrçtu materiâlu grupu. Frçzçðanas laikâ tiek noòemtas zemâkâs materiâla mikroshçmas. Tiek izmantotas maðînas, kas darbojas ïoti âtri, un tâs darbojas ar îpaðu barîbu. Ðîs maðînas sauc par frçzmaðînâm. Visbieþâk jûs varat sastapties ar klasiskajâm frçzmaðînâm un frçzçðanas tehniku.Cnc frçzçðanas metode ir balstîta uz ierîces datora vadîbu.

Ir trîs galvenie frçzçðanas veidi: vienlaicîga, vadoða un cilindriska.Sejas frçzçðanas secîbâ rotâcijas ass ir lîdzîga apstrâdâjamai virsmai. Gar apïa perifçriju ir frçzmaðînas zobi, kas darbojas neatkarîgi. Rotçjoðo virsmu apstrâdes rezultâtâ grieðanas frçzes vada taisni vai spirâlveida zobi.Gala frçzçðana nozîmç, ka frçzmaðîna nonâk vârpstâ. Rotâcijas ass ir perpendikulâra apstrâdâtajai virsmai. Mehâniskâ apstrâde tiek veikta caur griezçja sejas malâm.Sejas frçzçðanas procesâ frçzmaðîna grieþas pa vertikâli apstrâdâjamo virsmu. Slîpâs virsmas apstrâdes gadîjumâ frçzmaðînai jâbût nedaudz slîpai. Ir iespçjams vienlaicîgi maðîna (sagriezt priekðmetos, tiklîdz frçzmaðînai ir svarîga zobs.Attiecîbâ uz raþojuma veidu, kurâ ietilpst apstrâdâtie dzîvnieki, ieteicams izmantot daþâdas frçzçðanas ierîces. Sejas frçzmaðînas grieztas sâniski un priekðâ. Disku griezçji sagriezti uz sâniem. Uz diska ir diagonâli zobi, kas mainâs rievâ. Pateicoties tam, ir iespçjams noòemt mikroshçmas. Leòía griezçjgriezçs grieðanas malas ir iestatîtas daþâdos leòíos.