Spradzienbistamibas zonas apzimcjums

ATEX - tad Eiropas Savienîbas padome pastâv. Definç bûtiskâs prasîbas, kas visâm precçm ir jâveic, lai tâs varçtu savienot tuvumâ, kuras apdraud sprâdziens. Detalizçtâs prasîbas ir iekïautas standartos, kas saistîti ar pçdçjo noteikumu. Un prasîbas, ko nereglamentç ne direktîva, ne standarti, var pakïaut iekðçjiem noteikumiem, kas darbojas daþâdâs dalîbvalstîs.

PsorilaxPsorilax Efektīvs risinājums psoriāzes simptomiem

procedûraNoteikumi arî nevar bût nesaderîgi ar informâciju, un viòiem nav atïauts paaugstinât savas prasîbas. Tâ kâ ATEX Direktîva 94/9 / EC mums liek CE maríçjumu. Tâdçjâdi katram "ATEX" produktam, kas ir maríçts ar Ex simbolu, raþotâjs sâkumâ bija jâmaríç ar CE zîmi. Un arî iziet procedûru, ja tas ir maigs ar "treðâs personas" pamatiedalîjumu, ja raþotâjs izmantoja moduli, kas nav A modulis.

Noteikumu vienâdoðanaTâ kâ nekonsekventajiem noteikumiem par droðîbu konkrçtos ES reìionos bija lielas grûtîbas preèu kustîbâ starp dalîbvalstîm, tika nolemts saskaòot ðos noteikumus. Tâ kâ 1994. gada 23. martâ ir veiksmîgi izmantotas ierîces, ko izmanto funkcijâs virsmâs, kuras ir pakïautas sprâdzienbîstamîbai, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienîbas Padome paziòoja par Direktîvu 94/9 / EK ATEX, kas tika uzturçta 2003. gada 1. jûlijâ. Tika ieviesta arî Direktîva 1999/92 / EK ATEX137, kas tika saukta arî par ATEX LIETOTÂJI. Tâ attiecâs uz darba droðîbas obligâtajâm prasîbâm darba nozîmç, kurâ mçs varam iekïût sprâdzienbîstamâ vidç.Pirmâ direktîva tika izveidota 2003. gadâ. Otro direktîvu pieòçma Ekonomikas, darba un sociâlo lietu ministrija 2003. gada 29. maijâ un bija spçkâ no 2003. gada 25. jûlija. 2010. gada 31. oktobrî stâjâs spçkâ jauns, grozîts Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojums par nelielâm droðîbas prasîbâm. arodveselîba, kas saistîta ar iespçju sasniegt sprâdzienbîstamu vidi darba vietâ, kas aizstâja 2003. gada regulu.