Spradzienbistamibas zona z2

Lai telpâ bûtu viegli sprâdzienbîstamas vielas, pietiekami daudz skâbekïa vai oksidçtâja, kâ arî efektîva aizdegðanâs, jûs varat runât par reâlu sprâdzienbîstamîbu.HRD sistçma ir veids, ko izmanto, lai nomâktu sprâdzienu.

ActiPotens

Viòa staigâðana rçíina, reìistrçjot sprâdziena sâkotnçjo posmu un pçc tam to nomâcot. Novçrð nevçlamu spiediena palielinâðanos aizsargâtajâ ierîcç.Ðî metode kalpo droðîbai un novçrð bojâjumus.To raksturo pârbaudîta un funkcionâla tehnoloìija, augsta uzticamîba un âtra sistçmas reakcija. Tâs îpaðîbas ir arî tas, ka tas tiek nosûtîts uz âru, kamçr ir grûti rîkoties un transportçt, kâ arî praktiski un âtri var nomainît komponentus pçc sistçmas aktivizçðanas. Pielâgoðanâs ir pielâgota klienta prasîbâm.Hrd cilindrs ir cilindrs ar sprâdziena novçrðanas sistçmu. Tad ir daudz daudzpusîgâka un plaðâka sprâdziendroðu sistçmu metode.Ðo cilindru izmanto galvenokârt aparâtu, cisternu, cauruïu un cauruïu, kuros dzîvo putekïi, hibrîdie maisîjumi un gâzes, atbalstam visâs rûpniecîbas nozarçs.Tâdu ierîèu kâ silosu, filtru, ciklonu, maisîtâju, þâvçtâju un granulatoru sprâdzienbîstamâs koncentrâcijâs sprâdzienbîstamâ koncentrâcijâ aizsardzîba ir pârâk laba.Mçneða tvertnes hrd ar ugunsdzçðanas lîdzekli, kas noslçgts ar droðîbas plâksni. Zemâk ir detonators aiz grieðanas spirâles. To izveido ar vadîbas bloku, un plâksne tiek sagriezta ar spirâli ïoti îsâ laikâ.Tie veido pulvera maisîjumu, kas pçc izsmidzinâðanas noteiktâ vietâ samazina sprâdziena spiedienu, neitralizçjot putekïaino sprâdzienbîstamo vidi.Farmaceitisko augu vai pârtikas rûpniecîbas panâkumi, ja tiek paaugstinâtas sanitârâs prasîbas, attiecas uz hlora pudelçm, kas izmanto ûdens tvaiku. Tos veic ar ûdeni, kas tiek uzskatîts par virs virðanas temperatûras. Kad vârsts ir uzstâdîts, spiediens pazeminâs un ûdens pârvirzâs lîdz vârîðanâs temperatûrai, un objekts tiek nekavçjoties piepildîts ar tvaiku. Ðie baloni tiek izgatavoti kopâ ar ATEX informâciju.