Sporta apicrbu rathotaji

Pagâjuðajâ sestdienâ tika prezentçta jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri ir izstrâdâjuði ðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ detaïâ, un viss beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To realizâcija tika veikta no pilnîgi viegla un gaisîga auduma ar augstu, krâsainu krâsu, tostarp kokvilnas, lina un zîda audumiem. Mûsu reportieriem tika piesaistîti gaisîgi, krâsaini maxi svârki tamborçjumâ. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaistâs kâzu kleitas izsole, kas radîta galvenokârt mûsdienu notikumiem. Kleita tika samaksâta personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daþi apìçrbi no veselîgâkâ kolekcijas. Ieòçmumi no ðî pârdoðanas tiks iesniegti vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un vieglas darbîbas. Mçs jau daudzkârt esam izglâbuði savu îpaðnieku, lai pârdotu savas preces, un tas ir izsoles priekðmets, pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks nodota uzòçmumiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols ir izveidots tieðsaistes veikalâ, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu lçtâkas nekâ stacionârajâ peïòâ.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Visâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp lielâkâ daïa no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi ðis nosaukums nozîmç kolekcijas apmaiòâ ar lielâkajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka jau pirms veikala sâkuma tie, kas jau no rîta, ir garâs rindâs. Ðîs kolekcijas rodas tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ ir lieliski atpazîstami lietotâju vidû, kas joprojâm ir galu galâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzas saòemtâs priekðrocîbas un apgalvo, ka sekas ir visaugstâkâs vçrtîbas.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs