Socialo darbinieku komanda nr 8 bjalistoka

Apmâcîbas nosaukums ir sniegt klases, lai iegûtu, papildinâtu vai uzlabotu profesionâlâs zinâðanas un kvalifikâciju, kas nepiecieðama, lai rakstîtu konkrçtu iestâdi. Darbinieku apmâcîbas parasti ir kameras kursi ar relatîvi nelielu apmeklçjumu skaitu, jo tajos piedalâs aptuveni trîsdesmit cilvçki. Pçdçjâ dalîbnieku grupa automâtiski atgâdina skolas klases lielumu, un ðî asociâcija nav bezjçdzîga. Nu, personâla apmâcîba ir arî izglîtîbas forma, lai gan tâ nav adresçta bçrniem un jaunieðiem, bet atbildîgajiem. Ir vairâki apmâcîbas veidi saistîbâ ar kategorizâcijas lapu:

https://neoproduct.eu/lv/drivelan-ultra-efektivs-veids-ka-atgut-viriskibu-un-pilniba-apmierinat-sievieti/

atklâtas apmâcîbas - ir pieejamas praktiski ikvienam, un ir papildu ieguldîjums, lai gan uzòçmçji var arî virzît savus cilvçkus uz ðâda veida darbinieku apmâcîbu, kas aptver dalîbas izmaksu grupu. Polijas Uzòçmçjdarbîbas attîstîbas aìentûra (PARP ðobrîd vada sociâlo kampaòu Investîcijas personâlâ, kurâ tiek runâts par darbinieku kompetenèu nepârtrauktu uzlaboðanu un tieðsaistes datu bâzi, kurâ ir informâcija par pieejamo atklâto apmâcîbu.slçgtas apmâcîbas - tiek organizçtas pçc citas organizâcijas vajadzîbâm (piemçram, cilvçkresursu apmâcîba no reâla uzòçmuma, ieinteresçtâs personas ir vçrstas uz ðâda veida vingrinâjumiem, ko veic darba devçjs, ti, organizators.iekðçjâs apmâcîbas (iekðçjâs apmâcîbas - tâs beidzas ar sava personâla apmâcîbas personâla atbalstu;ârçjâ apmâcîba - viòu uzstâðanos organizç specializçts apmâcîbas uzòçmums, kas ir darba vieta. Ir tâ sauktais mâcîbu iestâþu reìistrs (ti, nevalstiskas struktûras, kas nodroðina ârpusskolas izglîtîbu, pamatojoties uz atseviðíiem noteikumiem, kas nodroðina apmâcîbu sievietçm darba meklçtâjiem un bezdarbniekiem, kas izveidoti no publiskiem lîdzekïiem. Ðîs iestâdes ir jâiekïauj vojevodistes darba biroju apmâcîbas uzòçmumu reìistrâ.