Skolas juridiskas lietas

Atðíirîbas tiesîbu aktos Eiropas Savienîbâ, kas ir pakïautas droðîbai, jo îpaði jomâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens, izraisîja to, ka tâs nolçma tâs samazinât, izveidojot atbilstoðu direktîvu. Tâdçjâdi ATEX direktîva tika izveidota zonu zonâs, kas ir tieði pakïautas sprâdzienam.

Ðîs juridiskâs vçstules zîmols izriet no franèu valodas, kas burtiski skan atmosfçrâSprâgstoðu. Ðîs informâcijas svarîgs uzdevums bija samazinât metâna vai ogïu putekïu sprâdziena risku bîstamâs zonâs. Saistîbâ ar to apspriestais dokuments tiek plaði izmantots arî aizsargâjoðajos organismos, kâ arî piederumos, kas atrodas apdraudçto teritoriju tuvumâ. Runa ðeit un par elektriskajâm ierîcçm.Saskaòâ ar ATEX direktîvas tiesîbu aktiem sprâdzienbîstamîba iepriekð minçtajâs telpâs var rasties no vielu uzglabâðanas, raþoðanas un lietoðanas, kas var izraisît iespçjamu sprâdzienu saistîbâ ar gaisu vai citu vielu. Iepriekð minçtais pamats var galvenokârt minçt uzliesmojoðus ðíidrumus un to tvaikus, piemçram, spirtus, çterus un benzînus. Turklât jûs varat iekïaut uzliesmojoðas gâzes, piemçram, butânu, propânu, acetilçnu. Cits saturs ir putekïi un ðíiedras, piemçram, alvas putekïi, alumînija putekïi, koksnes putekïi un ogïu putekïi.Lai gan ðajâ dokumentâ nav iespçjams aprakstît visu, ko meklçjat. Tâpçc, pçtot ðo normatîvo aktu kopumâ, jâatzîmç, ka tas uzlabo visus nosacîjumus un prasîbas attiecîbâ uz stilu un ierîcçm, kas tiek izmantotas sprâdzienbîstamâs zonâs. Tomçr detalizçtu informâciju var atrast daþâdos materiâlos. Jâatceras, ka citi materiâli, kas regulç sprâdzienbîstamo zonu diapazonu ar metânu vai ogïu putekïiem, nevar bût nekâda apstrâde, kas nav saderîga ar ATEX informâciju.Jâatceras arî tas, ka visâm ierîcçm, kas tiek izmantotas bîstamâs zonâs, jâbût diezgan CE maríçjumam, kas nozîmç, ka tai bija jânokârto atbilstîbas novçrtçðanas procedûra, ko veic paziòotâ persona.

Jaunâ risinâjuma direktîva (ja ATEX informâcija ir tik definçta par instrumentu neatbilstîbas sprâdzienbîstamâs telpâs panâkumiem liecina, ka dalîbvalsts var sâkt pasâkumus ðâdu ierîèu atsaukðanai.