Skarienpaneia gaisma

GASTRO POS ir programma, kas ïauj veikt spçcîgu un intuitîvu pârdoðanu, kas sagatavota daþâs kustîbâs caur skârienekrânu. Kâ ïoti pieejamu sistçmu gastronomijas veikalâ ir lielâkais restorânu ðefpavârs. Tâs intuitîvais pakalpojums palîdz viesmîïu mâkslâ, un tas arî atvieglo jaunu darbinieku apmâcîbu.

Pateicoties ïoti labajai, intuitîvai darbîbai, tai nav nepiecieðami eleganti un ilgi treniòi, un ïoti populâra skârienekrâna lietoðana kopâ ar lielu funkciju klâstu ïoti labi darbosies îsajâ, vienîgajâ dzîvoklî, bet papildus gastronomijâ.

Individuâla funkciju izvçlePateicoties daudziem darbiem un moduïiem, GASTRO POS ir tâlejoða sistçma, kas paliks tirgû. Atkarîbâ no telpu profila, neatkarîgi no tâ, vai tas ir bârs, krogs vai pat restorâns, varat pielâgot un personalizçt iespçjas, kas bûs vispiemçrotâkâs jûsu vajadzîbâm.

https://prideman.eu Man PrideMan Pride - Efektīvs risinājums erekcijas problēmām un lielāks libido.

droðîbaPiesakoties mûsu cilvçkiem programmâ, ievadot unikâlu kodu, pirkstu nospiedumu vai izmantojot magnçtisko karti, iespçjams pilnîbâ uzraudzît gan tâ laiku, gan panâkumus, ko tas rada. Atkarîbâ no pozîcijas, jûs varat arî iestatît opciju skatîjumu tâ, lai tas bûtu pielâgots indivîda autoritâtei, piemçram, viesmîlis redz tikai pârdoðanu, vadîtâjs redz pârdoðanas un izraksta rçíinus, îpaðniekam ir iespçja sazinâties ar visâm iespçjâm. GASTRO POS ïauj ierobeþot mâjas zaudçjumus un palielinât peïòu. Pos gastro programma atvieglo un apkalpo rçíinus gastronomijâ.

Programmas priekðrocîbas:

skârienekrâna darbîba ar daþiem klikðíiem;ekrâna pielâgoðana individuâlajâm vajadzîbâm;rçíinu un pasûtîjumu kontrole;pârredzami izstrâdâts atkauloðanas ekrâns;attçla prezentâcija;viesmîlis kâdâ stadijâ;ietaupît darba laiku;nav grûti mainît çdienus;vienoðanâs ar virtuvi;pasûtîjumu un rçíinu pârbaude;elastîga cenu veidoðana;noteikto atlaiþu kontrole;saderîba ar viesnîcu organismiem un îpaðâm trenaþieriem.