Septembra dokumentu tulkodana

Atex direktîva ir Eiropas Savienîbas izdots likums, kas attiecas uz prasîbâm, kas jâizpilda produktiem, kurus vçlâk izmanto sprâdzienbîstamâ vidç. Atex direktîva uzliek par pienâkumu katram ðâda aprîkojuma raþotâjam iegût atbilstîgu sertifikâtu, kas apliecina, ka tehniskâ dokumentâcija un ierîces statuss atbilst stingrâm droðîbas prasîbâm, ko tas sniedz pirms produktiem.

Direktîvâ ir definçtas daþâdas pazîmes atkarîbâ no aprîkojuma veida vai tâs turpmâkâs izmantoðanas procedûras. Svarîgs jautâjums ir arî noteikt atbilstoðu sprâdzienbîstamîbas zonas klasifikâciju. Ðî attieksme ir îpaða kompânija, kurai ir tiesîbas izsniegt atex produktu atbilstîbas sertifikâtus.

Atex direktîva arî nosaka piemçrotu sprâdziendroðu ierîèu grupu klasifikâciju, kas ir atbildîgas par mçbeïu aizsardzîbu pret sprâdzieniem, un darbiniekiem pret kaitîgiem ievainojumiem, kâ arî vieglu dzîvîbas zudumu.

Polijâ daþiem zîmoliem ir tiesîbas sniegt atzinumus un gût pieredzi un pieðíirt viòam sertifikâtu saskaòâ ar atex noteikumiem. Ikvienam, kuram bûs jâiegâdâjas sprâdzienbîstamas iekârtas vai ir nepiecieðams, lai to izmantotu sprâdzienbîstamâ vietâ, galvenâ uzmanîba jâpievçrð cilvçkiem, kas meklç, vai produkts ir labs sertifikâts, kas ir saderîgs ar atex.

Pirmkârt, ikvienam, kas raþo aprîkojumu ðâdiem projektiem, jâsniedz ðâds sertifikâts, jo tas ir lîdzîgs principam, kas nepiecieðams ðâdu produktu pârdoðanai. Pateicoties stingru dizainu izmantoðanai un pareizai to uzòçmumu izvçlei, kuri varçs saòemt vçlâku atzinumu, atex direktîva ir ieviesusi nepiecieðamîbu rûpçties par produktu, kas vçlâk tiks izmantots vietâs, kas îpaði pakïautas negadîjumiem, kas saistîti ar iespçjamiem uzliesmojumiem. Ir ïoti svarîgi atcerçties garantiju, ka droðîba daudzâs darba vidçs palielinâsies un viena komforts uzlabosies. Tas pozitîvi ietekmç tikai ðâdu uzòçmumu izaugsmi, kâ arî paðu darbinieku attîstîbu, kas kopâ tiek sajaukti ar îpaðiem ieguvumiem.