Rupnieciska attistiba un socialisms

Jau kâdu laiku mûsu civilizâcijas nozare uzturas ïoti strauji. Tas ir îpaði skaidrs jau vairâkus gadu desmitus, kas ir pagâjuði kopð pirmo datoru izgudroðanas. Datorizçðanas un datorizâcijas laikâ nav viegli izpildît klientu prasîbas, ja maðînu veic liels darba apjoms. Un tik nozîmîga ir spçja izmantot programmatûru, kas rada arvien vairâk nopelnu praktiski jebkurâ nozares nozarç.

Piemçrs ir viena no mûsdienîgâkajâm nozarçm, proti, trîsdimensiju druka, kas ir veltîta intensîvai attîstîbai, un ir sagaidâms, ka tâ dzîvos daudzu jomu bâzes perspektîvâ. Mçs varam nodroðinât transplantâciju kâ pirmo argumentu. 3D printeri var iegût no vienkârðâm ðûnâm veselu orgânu, piemçram, kuòìa, sirds, aknu vai auss, kas ir nesalîdzinâmi lçtâki, ja salîdzinâm to ar problemâtisku orgânu iegûðanu no cilvçka donoriem.Tâpçc rûpnieciskajai programmatûrai ðeit ir ïoti svarîga nozîme, kas nodroðina ðâda printera individuâlâs funkcijas. Ierîcei ir jâzina ar svarîgu precizitâti, kurð elements jânovieto, kurâ arî plakana, kas vçrð îpaðu izejas produkta formu.No otras puses, ja mçs kâ atskaites punktu izmantosim citu nozari, vismaz pa tâlruni, mçs redzçsim kaut ko vairâk no mûsu lietojumprogrammas. Tas ir pietiekami, lai aplûkotu neiedomâjamo lietojumprogrammu daudzveidîbu, kas tiek izlaisti jaunâkos mobilo tâlruòu un planðetdatoru dizainos. Mobilo ierîèu darbîba daþos aspektos bieþi vien pârspçj galddatorus.Datorspçles var sniegt kâ jaunu argumentu. Ðajâ nozares jomâ programmatûras loma ir pavisam vienkârða, un tai nav nepiecieðami komentâri.Es uzskatu, ka iepriekð minçto iemeslu daudzveidîba un racionâla argumentâcija pârliecinâja, ka lasîtâji ir augsta profila produkts, kas ir visa programmatûra ðai nozarei un mudinâja viòus domât.