Pyl ekspertu izdevums 3 2

Polijas tirgû ir daudz uzòçmumu ar vairâk nekâ desmit gadu pieredzi, kas nodarbojas ar ekonomisko ventilâciju un gaisa filtrçðanu. To pamat specializâcija ir putekïu, dûmu un spirtu atdalîðana daþâdâs formâs no darbîbas nozarçm rûpniecîbas nozarç. Tas ïauj jums izbaudît uzticîbu un aizsardzîbu, ko jûsu bûvniecîba efektîvi izveidos jûsu vietnç ilgstoðai darbîbai.

Kvalificçti darbinieki ar tehniskâm zinâðanâm garantç pilnîgu un kompetentu klientu apkalpoðanu, sâkot no brîþa, kad problçma tiek parâdîta lîdz tâ risinâjuma elementam. Lielie uzòçmumi ne tikai nodroðina specifisku filtrçðanas un ventilâcijas iekârtu piegâdi, bet galvenokârt speciâlistu konsultâcijas par pielâgotiem un uzticamiem tehnoloìiskiem risinâjumiem. Tajâ paðâ laikâ ir ieteicamas novatoriskas datorsistçmas, lai panâktu augstu efektivitâti operâciju rindâ un darbâ. Darbinieku kvalificçtais personâls garantç tâdu projektu izstrâdi, kas atbilst noteiktajâm prasîbâm un Eiropas daudzumiem.

Komanda ir izvietota ar speciâlistiem, kuriem ir notikumi ðajâ jomâ, gan tehniskâs konsultâcijas laikâ, gan iekârtu uzstâdîðanas un montâþas îpaðumâ. Un sareþìîtos gadîjumos, kad nepiecieðama testçðana ar prototipu, viòi sadarbojas ar skaistâkajiem pçtniecîbas centriem.

Putekïu nosûkðanas sistçmu projekts ir putekïu noòemðanas sistçmas projektçðanas mehânisms, kurâ risinâjumi ir pielâgoti visâm klientu prasîbâm, vienmçr garantçjot labâko izmaksu / grupu attiecîbu. Katra projekta aktivitâtes pamatprincips parasti atbilst jaunâkajiem tiesîbu aktiem un normatîvajiem modeïiem higiçnas, uzticîbas un darba vides departamentâ. Bûtîbu raþo, izmantojot inovatîvas iekârtas un spçcîgas tehnoloìijas, lai garantçtu vislabâko sagatavoðanas standartu un daudz ilgu ierîèu kalpoðanas laiku.