Psiholoiiska terapija nfz

Amerikas Savienotajâs Valstîs tas ir ïoti populârs, lai kïûtu par savu terapeitu. Reìiona vidû, pirms daudziem gadiem psihologam vai psihoterapeitim piederoðâ dâma ne tikai lepojâs, bet pat noslçpusi ðo faktu arî ar paðreizçjo periodu pat pirms tuviniekiem. Kâzas mûsdienâs ir daudz mainîjuðâs, un mûsdienâs ir maz jçgas izvairîties no tâ, ka jûs informçjat, ka ir daþas garîgas problçmas vai problçmas ar cita veida atkarîbu.

Cilvçki, kas vçlas, patieðâm ir ne tikai par tradicionâlajâm atkarîbâm, piemçram, alkoholismu vai narkomâniju. Ir aizvien vairâk cilvçku, kas ir atkarîgi no azartspçlçm, dzimuma un pat datorspçlçm. Kas ir biedçjoði, ðajâ jaunajâ gadîjumâ problçma bieþi rodas daudzu mazu cilvçku, bieþi arî bçrnu vidû.

Sievietes, kas ir atkarîbas vçrtîbas sajûtâs, domâ, ka viss tiek aprûpçts un jebkurâ brîdî var aizmirst dzert, smçíçt vai spçlçt. Protams, tad tas ir tikai muïíis par sevi, un ðodien tam vajadzçtu bût virzîtâjspçkam, lai lûgtu ârsta maksâjumu. Daþreiz jums ir vajadzîgas radikâlâkas situâcijas, lai persona uzzinâtu, ka tâ ir pçdçjâ zvana un bez terapeitiskâ atbalsta nekas netiks sasniegts.

Ir daudzi neapðaubâmi licencçti terapeiti. Ir svarîgi atrast tâdu, kas faktiski radîs tik lielu ceïu no atkarîbas. Paðlaik cilvçki visbieþâk izmanto internetu, lai meklçtu, ievadot atbilstoðas frâzes, piemçram, Krakovas terapiju vai ieteicamo terapeitu.

Tomçr ir svarîgi vizualizçt bûtisku jautâjumu. Proti, terapija ir tikai ievads ilgstoðam un bieþi vien ïoti delikâtam darbam ar sevi. Intervijâs ar standartu tas sâkas lçni, un tam ir nepiecieðams laiks, lai tçrçtu tos. Ir grûti sagaidît, ka divi vai trîs apmeklçjumi bûs pietiekami, lai bûtu pilnîgi klât ar paðreizçjo, kas noveda pie terapeita biroja. Par to neviens plânoðanas metode nepalîdzçs, gluþi pretçji.

Viòam ir arî jâatceras, ka neviens terapeits vai psihologs nav brînumdarîtâjs, ne arî vednis, kurð saista burvju burvestîbu, lai atrisinâtu problçmas. Es tieðâm gribu daudz no personas, kas meklç palîdzîbu. No tâ, vai beigâs, viòa ir apòçmusies uzòemties spçli ar vienkârðâm problçmâm vai atkarîbâm.