Psiholoiiska konsultacija vroclava

Spartanol

Jûsu dzîvoklî ir daþâdas lietas. Daþreiz daþi no viòiem spçj mûs pârvarçt vai izraisît, ka mçs iznîcinâm mûsu mâcîbas. Parasti mçs esam ne tikai objektîvi, skatoties uz mûsu problçmâm. Turklât mçs varam atklât sevi situâcijâ, kad mçs nevaram runât ar uzticamu personu un viòa paða personu, lai aizskartu vai vienkârði lûgtu padomu.Mums nav jâcînâs ar cieðâm problçmâm - tas ir normâli, ka visi no mums vçlas palîdzîbu, atbalstu vai reâlu ceïu. Mûsu problçmu panâkðanâ ir vçrts izvçlçties psihologu, kurð mums palîdzçs. Daþreiz pietiek ar vienu konsultâciju, lai atgûtu labklâjîbas sajûtu. Tomçr var gadîties, ka Polijas problçma bûs sareþìîtâka, bet jo vairâk jûs vçlaties strâdât ilgâk, lai to atrisinâtu. Tad psihologs var piedâvât mums psihoterapiju, kas mûs vedîs caur sareþìîtu dzîves posmu un atbalstîs garîgâs lîdzsvara atgûðanu.Mums ir jâatbild uz testu - kâ izvçlçties psihologu?Sâkumâ mçs varam uzdot tuvâk mums, ja viòi izmanto uzticamus pakalpojumus. Ja mçs neatrodam komandu, mçs varam veiksmîgi meklçt padomus internetâ. Ir vietnes, kas norâda konkrçtâ darba ârstu klasifikâciju un palîdz pacientiem atstât konkrçta speciâlista lçmumu. Tas var palîdzçt mums izvçlçties ârstu, kurð atbilst jûsu vçlmçm.Jâatceras, ka mçs nevaram attiekties tikai uz jaunu veidu viedokïiem. Kâ pçdçjais risinâjums ir mûsu individuâlâs jûtas, kas bûtu jâpakïauj ideâlai vietai - mierâ mçs vçlamies pavadît laiku ârsta kabinetâ, kâ arî dalîties ar saviem tuvajiem punktiem un jûtâm. Psihologam ir jârosina mûsu cerîbas, lai viòð tagad bûtu specializçjies tçmâ, ar kuru mçs viòu ietekmç. Daþiem ârstiem var bût lielâka pâreja noteiktâ vietâ, tâpçc ir vçrts pievçrst uzmanîbu speciâlista kompetencei. Protams, mçs atradîsim zinâðanas par tiem iepriekðminçtajos rangos vai neatkarîgâ ârsta tîmekïa vietnç.