Psihologs un kases aparats 2015

Kad mçs pârdodam preces vai pakalpojumus fizisku personu prâtâ (piemçram, tiem, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, noderçs kases aparâts vai fiskâlais printeris. Pçc tâ iegâdes ir ïoti svarîgi iesniegt fiskâlâs ierîces un fibralizâcijas un fiskalizâcijas sistçmu. Visas procedûras, kas saistîtas ar kases aparâtu, jâpabeidz divu mçneðu laikâ pçc tâ iegâdes.

Pieteikums kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam jâiesniedz pirms pârdoðanas uzsâkðanas kasç. Ko vajadzçtu atrast ðâdâ paziòojumâ? Pirmkârt, jums vajadzçtu rakstît, kas bûs jebkurð birojâ pieòemtais kases aparâtu skaits. Ievadiet un pievienojiet to vietu adreses, kurâs tie tiks atskaòoti.Finanðu ministra 2012. gada 29. novembra nolikums precîzi regulç veidu, kâdâ jâveic kases aparâtu ziòoðana. Kopâ ar viòiem, vçlâkais, zaudçjuma dienâ, tiesîbas izstâties no kases jâuzstâda vairâk nekâ pusei kases aparâtu, par kuriem ziòots nodokïu administrâcijas vadîtâjam. Lîdz ar nâkamâ mçneða iemeslu reìistrâ jâiekïauj arî citi kases aparâti.Kâ mçs tagad esam ziòojuði un ievietojuði kases aparâtus, ir nepiecieðams veikt to fiskalizâciju. Tas ir nepiecieðams, ja plânojam izmantot kases aparâtus un printerus ekonomiskâ ziòâ.

Kâda ir naudas kases fiskalizâcija? Par fiskâlâ moduïa (nodokïu maksâtâja nodokïu identifikâcijas numura pieðíirðanu fiskâlajam kasei. Padomâsim par to, ka tâ ir vienreizçja darbîba, kas ir dzîva un neatgriezeniska. Ir ïoti svarîgi, lai kases aparâta fiskalizâcija tiktu pabeigta profesionâli, ko sagatavojis pçdçjais. Kïûdas labad nebûs iespçjams mainît nepareizi veikto fiskalizâciju, bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu, kas pierâda lielu izmaksu rçíinu. Pateicoties kases aparâta fiskalizâcijai, bûs iespçjama tâs loma fiskâlajâ reþîmâ. No ðî brîþa kases atmiòâ tiks novirzîti ikdienas ziòojumi, kas satur zinâðanas par ikdienas pârdoðanas problçmu.Pçc kases aparâta fiskalizâcijas jums tas jâiesniedz septiòu dienu laikâ kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tas radîs reìistrâcijas numuru.