Programmatura bydgoszcz uzocmumiem

Ðodienas biznesa programmatûrai nepiecieðama likumîga Windows operçtâjsistçmas versija un funkcionâls, spçcîgs dators. Pat iespçjas, kurâm nav nepiecieðama instalâcija, kas darbojas mâkonî un darbojas pârlûkprogrammas logâ, neatbilst 512 MB operatîvâs atmiòas.

Veidlapâ, kad vadîtâjs nevçlas kïût par pastâvîgu elektronisko iekârtu atjauninâðanas vergu, programmu apmeklç klasiskâ cdn programma. Tâ kâ, iespçjams, tas pats tirgû darbojas saskaòâ ar DOS sistçmu, bet tas nenozîmç, ka tâ dati ir saglabâjuðies pirms 30 gadiem. Pieteikumu veido trîs pamatelementi: noliktavu rçíini, kas var apstrâdât pat lielu noliktavu, personâlu un biroju, atbalstot labu kapitâla pârvaldîbas politiku un raþoðanas laika uzskaiti, kâ arî finanðu un grâmatvedîbas uzskaiti, apkalpojot visu veidu grâmatvedîbu. Darbojas nevainojami ar svîtrkodu lasîtâjiem, kases aparâtiem un fiskâlajiem printeriem, drukâðanas kvîtîm un SET rçíinu izrakstîðanas ierîcçm. Ar savu uzmanîbu jûs varat runât par vairâkiem noliktavâm un nokârtot produkciju, pamatojoties uz noteiktâm receptçm. Sistçma ïauj izsniegt, norçíinâties un rezervçt avansa rçíinus. Izmantojot klasisko CDD programmu, katram partnerim varat izmantot daþâdas atlaiþu shçmas un cenu sarakstus, lai sagatavotajos dokumentos bûtu labas cenas.Programmatûra ieraksta saòçmçju pasûtîjumus un pat ïauj automâtisku preèu rezervçðanu, kas ir ïoti noderîga âtri pârvietojamai noliktavai. Ja izmantojat atgrieþamos konteinerus, jûs varat rçíinâties ar depozîta iepakojumu. Pieteikums darbojas ar daþâdiem printeriem, kur iespçjams drukât uzlîmes un svîtrkodus.Programmâ ir vairâk nekâ 45 000 lietotâju Polijâ. Ja kâda iemesla dçï tâ spçjas izrâdâs nepietiekamas, COMARCH izplatîtâjs nodroðina atjauninâjumu daþâdâm programmatûras opcijâm, izmantojot lîdz 40% atlaides. Process pats par sevi ir klients, un viss tiek nodots, izmantojot Comarch Assist.