Preventivas parbaudes fiziskie faktori

Câïu simptomi ir atðíirîgi. Samazinâs ìîbonis, pârmçrîgs vâjums, vemðana. Noteikumâ ir arî simptomi, kas ir lîdzîgi visiem cilvçkiem. Jûs nonâkat pçdu un roku pietûkumâ (îpaði vasarâ, smaganu asiòoðana vai grçmas grûtniecîbas laikâ. Arî tad, ja vidû nav izmantots pçdçjais vienums: lîdzekïi grçmas ir plaði pieejami, patieðâm grûtniecîbas laikâ, mçs baidâmies lietot jebkâdas zâles, atceroties, ka mçneðu laikâ katra papildu grûtniecîba negatîvi ietekmç bçrna pareizu attîstîbu. Tâtad, kâ rîkoties ar pçdçjo iespçjamo neçrtîbu dinamiskâ un uzticamâ veidâ?

Kâpçc grûtniecîba tik bieþi ir grçmas? Ir progesterona iemesls, kas padara endometriju pieòemamu apaugïotu olu, un vçlâk palîdz uzturçt grûtniecîbu. Tomçr spçlei ir arî kaitîga iedarbîba, proti, kaislîgs sfinkteris, kas aizver muti no barîbas vada uz vçderu. Tas ir saistîts ar to, ka, izmantojot muskuïu relaksâciju, kuòìa saturs (bagâtinâts ar sâlsskâbi un gremoðanas fermentiem, kas parasti jâiet no barîbas vada uz kuòìi un zarnâm, apstâjas, uzlabojot dzemdes un nokrît atpakaï barîbas vadâ. Un tikai tad tas noved pie grçmas, kas sadedzina dzîvç arî aiz krûðu kaula, skâbo rûgto piedevu mutç un daþreiz pat vemðanu.

Lai neitralizçtu gremoðanas simptomus grûtniecîbas laikâ, ðajâ gadîjumâ, kad daudz bagâtîgas lietoðanas grçmas ârstçðanai ir pieejams bez aptiekas. Ir jâpârbauda tikai reklâma vai jâapsprieþas ar farmaceitu, ja narkotiku veids joprojâm ir pieòemams grûtniecçm. Un veiksmîgas nevçlçðanâs izmantot ðo medikamentu metodi, jûs varat sâkt daþus izmçìinâtus mâjas aizsardzîbas lîdzekïus ceïojumam ar grçmas. Tâdçjâdi tie efektîvi atbrîvo no ingvera grçmas simptomiem (tas pats attiecas arî uz ingvera cepumiem, ja arî tçjas, kumelîðu, piparmçtru un linsçklu. Efektîva forma papildus dzer svaigu, taukainu pienu.

Kâ zinâms, labâk ir neitralizçt, nevis izârstçt, tâpçc sniegt atsauksmes par pârtraukðanas sekâm atbalstîs grçmas profilaksi:

dzeltens un zils siers,gâzçtie dzçrieni,taukaini, cepti, zaïi un stipri çdieni,saldumi,kafija un melnâ tçja,spirts,cigaretes