Polijas virtuve ar piegadi vardava

Mûsu virtuve nepieder pie vieglâkajiem, taèu tas ir pârâk daudz jautâjums par milzîgo gaïas daudzumu, ko mçs tajâ atrodam. Tie ir kâdâ veidâ labas, poïu, mâjas gatavoðanas bûtîbas.

Iestâþu sagatavoðana neatbilst labâkajiem uzdevumiem. Protams, visi ir saskâruðies ar gaïîgu vai cietu gaïu. Katrâ virtuvç jâatrod objekts, kas mûs glâbçs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - íermeòa smalcinâtâjs. Tas parasti ir izgatavots no vairâkiem desmitiem mazu asmeòu, kas iegulti tuvu viens otram. Ðis sîkrîks darbojas, lai viegli izspïautu gaïu, nesabojâjot cîpslas. Ideâli piemçrots kopçjam karbonâdes vai steiku veidam. Asmeòi, ko íermeòa drupinâtâjs ir aprîkots, bûtu jâveido no îpaðiem nerûsçjoðâ tçrauda - ne tikai objekta izturîbai, bet arî higiçnai un funkcionalitâtei. Visa pârçjâ korpuss galvenokârt ir izgatavots no plastmasas. Gaïa, kas ir sadursta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas iekðpusç, kas ietekmç, ka pat pçc cepðanas saòemt sulîgs, mîksts gaïu. Siltuma apstrâdes process tiek veikts vienmçrîgi un turklât daudz âtrâk. Lîdzîgi marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Arî mçs varam teikt, ka garðvielas, kas pârkaisa gaïu iekïûst tajâ, kas veicinâs nepârspçjamu gaïas garðu. Gaïas drupinâtâjs ir unikâla alternatîva klasiskajai pestlei. Gaïas sagatavoðanas process ir ne tikai efektîvâks, bet arî klusâks. Tâpçc tiek nodroðinâta absolûta enerìijas ekonomija çku pasaþieriem. Neliela izmçra smalcinâtâjs ir ïoti efektîvs, un ir svarîgi to âtri mazgât zem ðî ûdens, lai gan ne visi tos var ievietot trauku mazgâjamâ maðînâ. Ðajâ objektâ jums vajadzçtu iepazît servisa padomu. Roku mazgâðana uzmanîgi pievçrð uzmanîbu - asmeòi var viegli sagriezt mûs! Gaïas smalcinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru neatòemama sabiedrotâ, bet vairâk sievieðu un sievieðu, kas zina, ka ðî noderîgâ forma sagatavos maigu un stingru gaïu.