Pilsctas drodibas problcmas

Flexa Plus New

Ir redzams sprâdziena risks darba telpâ vai citâs telpâs, tas jautâjums, kas, visticamâk, netiks samazinâts. Bûvniecîbas likumâ ir noteikts, ka ðâdâs klasçs ir jâaizsargâ vairâkas sprâdzienbîstamîbas, un to neizdarîðana noteikti bûs nopietnas traìçdijas pamats. Vietas ar pienâcîgu sprâdziena robeþas ir daþâdas mâjas un raþoðanas zâles. Viss ir tâds, kas nepiecieðams, lai notiktu katastrofa: uzliesmojoðas gâzes glabâ no pudelçm ar lielu jaudu, uguns avotiem, bieþi vien nepietiekamu ventilâciju. Tas viss ir par sprâdziena iespçjamîbu.

Iepriekð aprakstîtajâs jomâs jâizmanto papildu piesardzîbas pasâkumi. Îpaði nozîmîga ir regulâra maðînu pârbaude un visu defektu izvçle. Ja, piemçram, elektromotorâ tiek izmantotas sukas, tajâ bûs liela dzirkstîðana, vairâkas reizes spçcîgâka nekâ ikdienas darbâ. Mçs ietveram arî visu cilindru un tvertòu, kas satur viegli uzliesmojoðus spirtus un vielas, detalizçtu kontroli. Izplûstoðais cilindrs ar sprâdzienbîstamu gâzi var piepildît to pietiekami âtri, pirms tas nonâca sprâdzienâ. Lai gan gâzes parasti jâsajauc ar gaisu noteiktâ koncentrâcijâ, lai varçtu rasties sprâdziens, joprojâm nav atïauts ignorçt ðo punktu.

Vçl viens droðîbas jautâjums ir îpaðo gaismekïu un gaismas slçdþu izmantoðana. Katrs apgaismojums apgaismojumam izraisa dzirksteles nokïûðanu saskarç ar lampas strâvas patçriòa pieaugumu tâ raþoðanas centrâlajâ laikâ. Tâ arî runâ par kvçlspuldzçm, kad un luminiscences spuldzes. Ðî dzirkstele ir pietiekama, lai sâktu sprâdzienu uzliesmojoðas gâzes klâtbûtnç. Îpaðu sprâdziendroðu gaismekïu un slçdþu izmantoðana ievçrojami samazina ðo risku, bet vissvarîgâkais jautâjums joprojâm ir droða alkohola un uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu vielu glabâðana.