Pccapstrades atkritumi

Rûpniecîba ir ârkârtîgi raksturîga ekonomikas nozare, kuras uzdevumi ir pârdodama aìenta apstrâde. Lai apstrâdâtu ðâdu izejmateriâlu, tas ir pakïauts virpoðanai, frçzçðanai, zâìçðanai, metinâðanai, gravçðanai - un strâdât kopâ ar viòu daudzâs daþâdâs jomâs, kas rçíinâs ar materiâlu sagrieðanu bûvlaukumos.

Saskaroties ar ðâdu efektîvu izejvielu pârstrâdes procesu, ir daudz raþoðanas atkritumu, kas tiek piegâdâti neatkarîgam konteineram un pârstrâdâti. Tomçr papildus tam tiek radîti mazi, mazâk vai vairâk sausu putekïu, gâzu vai íîmisko izgarojumu, kas ðobrîd netiek pârvadâti konteinerâ, turklât tie tiek novadîti tieði uz visu telpu - rûpnîcas zâli vai tçrauda rûpnîcu.

Praktiski nav nekâdu veidu, kâ izvairîties no ðî piesâròojuma, lai gan daudzâs rûpnîcâs mûsdienâs, piemçram, mazâk putekïaini materiâli vai maðînas, kurâs samazinâs putekïu nosûkðanas process. Tomçr problçma joprojâm nav novçrsta ðim nolûkam, tâpçc pilnîgai aizsardzîbai pret putekïiem tiek dota attîrîðanas sistçma. Putekïu savâcçju vai rûpniecisko putekïu savâcçju vislabâk iegâdâties un uzstâdît, izmantojot uzòçmumu, kas visaptveroði pârvieto filtrçðanas sistçmu ievieðanu uzòçmumos. Tas pats stils garantç, ka sistçma tiks izvçlçta kopâ ar mûsu biroja vajadzîbâm, un ka tâ veiks visus standartus, kas ir vajadzîgi paðreizçjâ jomâ. Turklât ðâda uzòçmuma profesionâlie darbinieki palîdzçs izvçlçties labâko putekïu savâcçju pazîstamam uzòçmumam. Tas nav bez nozîmes, jo attiecîbâ uz to, ko mçs darâm, no kura izejmateriâla arî kâdâ mçrogâ mums ir jâpiemçro kaut kas cits kâ putekïu savâcçjam. Patiesîbâ, neòemiet to pats, ja neesat izlasîjis punktu, un uzticiet putekïu savâcçja izvçli kvalificçtiem darbiniekiem. Ðâds putekïu savâcçjs palîdzçs mums aizsargât darba òçmçjus no bîstamu putekïu ieelpoðanas un piesâròot savas sistçmas neparastâ veidâ, piemçram, saskaroties ar putekïiem ar acîm.