Pasivas automadinas drodibas sistcma

Izturîgie ceïa cienîtâji transportlîdzeklî nav ðajâ periodâ, liedzot sev prieku braukt ar velosipçdu pat paredzamâ lietus laikâ. Viòi paskaidro, ka labs lietus apìçrbs velosipçdu lietoðanai nav nekâdas atðíirîbas starp riteòbraukðanu lietû, kâ arî labos laika apstâkïos. & Nbsp; Ðeit mçs piedâvâjam iespçjamo lietusmçteli velosipçdam un piemçrotâko lietus aprîkojumu, vienmçr bûs tikai informâcija par pçdçjo ko meklçt, pçrkot. Kâ jûs zinât, mûsu prasîbas bûs atðíirîgas ceïojumâ uz komfortablu smidzinâðanu un ceïojumu uz vidi, kur laika apstâkïi ir burvîgi.

Viegls lietus jaka - tâ galvenais trûkums ir tas, ka tas neko neòem, un salokotajâ vietâ aizòem maz vietas. Tas ir lielisks risinâjums, ja mçs braucam pa laikam neskaidru laika apstâkïu laikâ, bet noteikti nav pastâvîgs kritums. Tâs galvenâ priekðrocîba ir maiga gaisa caurlaidîba, vai pçc ilgas intensîvas piepûles jûsu íermenis, kas pârmçrîgi sviedis, un mçs sâksim justies saunâ.Tradicionâlâ lietus jaka - tâ ir riskantâka un biezâka nekâ iepriekð aprakstîtais lietusmçtelis, bet tas ir pieòemts ne tikai velosipçdam, bet arî kâjâm. Labâkajâ lietus jaka bûtu jâietver ar apkakli, nedaudz pagarinâtu muguru (lai pasargâtu mûsu nieres no dzesçðanas un vismaz vienu kabatiòu maziem priekðmetiem. Turklât ðâda veida sporta lietusmçteïi ir aprîkoti ar membrânu, tâpçc vâks ne tikai palîdz mums no lietus, bet arî noòem sviedri, lai pçc daudz pûïu mçs nejûtam nepatîkamo gatavoðanas sajûtu.Lietus bikses - izvçle ir vienâda ar jaciòâm. Vai nu viegls, bet nedaudz elpojoðs, vai nedaudz biezâks, bet nosusina sviedri. Tomçr vissvarîgâkais ir lûgt to, vai mçs varçsim nodot lietus bikses uz pastâvîgâm biksçm, vçlams, neòemot no kurpes (reizçm tas atnâk, ka tad, kad nokïûst lietus, mçs neesam nevçlçjuðies un neuzòemas apstâkïus bikses uzòemt.

Kankusta Duo

Velosipçdu lietus apìçrbs var uzskaitît visus iepriekð minçtos apìçrbus. Papildu risinâjums ir arî speciâli lietus aizsargi íiverei, apaviem un cimdiem. Tomçr, vai arî tie tiks apstrâdâti galvenokârt no velosipçdistu vçlmçm un apstâkïiem, kâdos viòð atrod sevi.