Partikas griedanas madinas

Ierîce & nbsp; bizerba gsp-v nav nekas jauns, piemçram, & nbsp; manuâlâ gravitâcijas griezçjs, kas ir aprîkots ar paðreizçjo funkcionalitâti. Tâ kâ vienîgais nosaukums norâda uz îpaðo stâvokli pirmajâ pasâkumâ, kas paredzçts aukstâs gaïas izcirtòu un siera grieðanai. Aprîkots ar vienu gabalu aizbîdni.

Ðî plâksne kopâ satur drenâþas kanâlu un paaugstinâtu galda malu. Tâ rezultâtâ ðíidrumi nevar nokrist uz letes un tîrîba un laiks tiek saglabâti darba vidç kopâ ar veselîbas un droðîbas standartiem. Asinâtâjs noteikti nebûs mazgâts trauku mazgâjamâ maðînâ. Ðis griezçjs ïauj sagriezt ne tikai jau minçtos sierus un gaïu, bet arî gaïu âtrâs devâs. Paaugstinâtas kâjas ïauj viegli notîrît vietas, kas izplûst zem griezçja. Precîzi grieðanas dati ir pârâk piemçroti, izmantojot atbilstoðu biezuma regulçðanas pogu. Ir iespçjams sagriezt gabalus no 0 lîdz 3 milimetriem. Naþa diametrs ir 330 mm. Nepiecieðamais baroðanas bloks ir 230 V. Nepiecieðamais galda virsmas dziïums ir 70 cm no sienas.Griezçjs bizerba gsp-v ir ïoti viegli lietojams, kâ arî aizsargâðanai tîrîðanas procesâ. Apspriestais grieðanas veids tiks veiksmîgi izmantots jaunajos un vidçjos mazumtirdzniecîbas veikalos, pârtikas un gaïas veikalos, arî gastronomijâ. Izplatîts ar ïoti zemu pieprasîjumu pçc elektrîbas nekâ citi tirgû pieejamie griezçji. Gaidîðanas reþîmâ tas nelieto enerìiju, un korpuss ir izgatavots no anodçta alumînija.Griezçjs ir mûsdienîga ierîce. Tam ir laba virsma bez galiem, bez stûriem. Tas ir praktiski neiznîcinâms. Slîpmaðînas sastâvdaïas ir ïoti pieejamas demontâþas laikâ. Paðu smalcinâtâju raksturo augsta darba droðîba un komforts.