Pamatlidzekiu un nematerialo un juridisko aktivu modeia uzskaite

Katram ieguldîtâjam ir mçríis reìistrçt uzòçmuma pamatlîdzekïus. Tas raksta uzòçmuma aktîvus. Kâ jûs glabâjat ierakstus par spçcîgiem aktîviem un kas var noteikt ðâdu ierakstu glabâðanas pareizîbu? Tas dod priekðroku grâmatvedîbas likumam. Katru gadu statûtos notiek neatgriezeniski grozîjumi, tâpçc labs grâmatvedis ir pastâvîgi jâatjaunina.

Kas ir pamatlîdzekïi uzòçmumâ?Tâdçjâdi tie ir sava veida aktîvs, kas ir paredzamais lietderîgâs lietoðanas laiks vairâk nekâ vienu kalendâro gadu, un tâpçc nebûs tualetes papîra, ko darbinieki lieto poïu þurnâlos, vçl nebûs pildspalvas, ko esam veikuði pat lielu piedâvâjumu. Pçc tam viòiem ir jâbût pilnîgâm precçm, ko var izmantot, un tâm, kas ir paredzçtas izmantoðanai uzòçmuma darbîbas laikâ.Principâ svarîgâkie pamatlîdzekïi ir uzòçmuma nekustamais îpaðums. Ir pçdçjais no visiem zemes veidiem, kâ arî tiesîbas izmantot mâjas. Ir arî maðînas, kas iegûtas raþoðanas procesâ, kâ arî maltîtes un transporta metodes (automaðînas, kravas automaðînas, piekabes. Pastâvîgais uzlabojums ir arî uzlabojums, ko esam sasnieguði ilgstoðâ vidû. Pastâvîgais aktîvs joprojâm bûs dzîvs.Grâmatvedîbas likumam ir noteikti daþi noteikumi. Starp tiem ir ieraksti, ka pamatlîdzekïu vçrtîbai sâkuma punktâ ir jâbût lielâkam par 3500 PLN, lai bûtu svarîgi to ierakstît pamatlîdzekïu sarakstâ. Turklât vçnu centram jâbût tikai tâs personas îpaðumam, kas vada uzòçmuma kampaòu vai uzòçmuma îpaðumu, vai arî iegâdâjoties, esam pieðíîruði atseviðíu rçíinu.Pamatlîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu nolemj, ne tikai iegâdes izmaksas, bet arî ðîs darbîbas transportçðanas izmaksas uzòçmumam, iekrauðanu un izkrauðanu. Daþreiz demontâþas un montâþas izmaksas tiek veiktas kâ aktîvs atkarîbâ no tâ paða mçría. Pamatlîdzekïu uzskaite arî paredz, ka maksâjamais PVN ir atskaitîts no pamatlîdzekïu vçrtîbas.Ja mçs mantotu pamatlîdzekli, tad likumdevçjs ïauj sev noteikt ðâda pasâkuma cenu, kas ir izturîga pret atbilstoða dizaina un vçrtîbas objektu cenâm. Ja neatkarîga pamatlîdzekïu vçrtîbas noteikðana nav papildu, tad vçrtîbu nosaka, izmantojot nekustamâ îpaðuma vçrtçtâju, kurð var tikt pieòemts darbâ.