Norma drodibas zimes

Patlaban ir arî Eiropas, kâ arî paðu tiesîbu akti aizsardzîbas jomâ, kas tiek izmantota sprâdzienbîstamâs vietâs. Viens no Eiropas dokumentiem ir 1999. gada 16. decembra Direktîva 99/92 / EK attiecîbâ uz obligâtajâm prasîbâm, kas galu galâ ïauj uzlabot droðîbu un novçrst to darbinieku veselîbu, kuri var tikt pakïauti sprâdzienbîstamas vides riskam.

Ðis dokuments nosaka prasîbas katram darba devçjam. Pirmkârt, darba devçjam ir jâgarantç savu darbinieku droðîba, veicot vienkârðas operâcijas iekârtâ. Turklât, tas ir, lai novçrstu sprâdzienbîstamu koncentrâciju darba telpâ. Tajâ paðâ laikâ tas novçrð aizdegðanâs avotu veidoðanos jebkurâ formâ. Turklât ðim noteikumam ir jâsamazina ïoti bîstamâ sprâdziena ietekme. Arî Polijas Republikâ pastâv normatîvie akti, kas definç noteikumus ðajâ jomâ, kas tiek apspriesti ïoti plaðâ jomâ. Galvenokârt tas attiecas uz 2003. gada 29. maija regulu par minimâlajâm darba òçmçju veselîbas aizsardzîbas un veselîbas aizsardzîbas prasîbâm darba vietâs, kur var rasties sprâdzienbîstama atmosfçra (2003. gada likumu Vçstnesis Nr. 1007, 1004. punkts. un 2010. gada 8. jûlija likums bûtîbâ ir minimâlâs prasîbas attiecîbâ uz veselîbu un droðîbu darbâ, kâ arî sprâdzienbîstamas atmosfçras sastopamîba darba vietâ (2010. gada likumu Vçstnesis, Nr. 138, 93. postenis, kas sniedz iepriekð minçto direktîvu.Sprâdzienbîstamîba ir sprâdzienbîstama, un tâ mçríis ir ne tikai augu un materiâlu, bet arî darbinieku palîdzîba. Tâpçc darba devçjiem ir îpaði svarîgi noteikt potenciâli sprâdzienbîstamas zonas. Turklât ir mçìinâjumi pârbaudît jau esoðâs sprâdzienbîstamîbas sistçmas, kurâm ir îpaði svarîga loma sprâdziendroðâ nodaïâ. Tajâ paðâ laikâ ir jâizstrâdâ tâdas formas kâ sprâdzienbîstamîbas un sprâdzienbîstamîbas dokuments. Ðo faktu îstenoðana izriet no nacionâlo lietu ministra un Padomes 2010. gada 7. jûnija tiesîbâm (2010. gada likuma nr. 109, 719. punkts, pamatojoties uz piemçrojamâm tiesîbu normâm un tehniskajâm specifikâcijâm, kâ arî ekonomikas ministra noteikumiem. (2010. gada 8. jûlija Vçstnesis, Nr. 138, 931. punkts.