Motociklu detaiu rathodana

Katram izglîtîbas uzòçmumam ir citu valstu zinâtniskie rezultâti. Polijas izglîtîbas iestâdçm ir daudz standartu un lîgumu ar pçtniekiem un zinâtniekiem no ârzemçm. Ðâdus ziòojumus vajadzçtu atklât lîgumslçdzçja valodâ, un tad tos nevar izsniegt, izmantojot sarunvalodu. Pçdçjâ sajûta ir juridiskâ tulkoðana, kas rakstîta profesionâlâ juridiskâ valodâ un kurai raksturîgs augsts formalizâcijas un precizitâtes lîmenis.

Juridisko tulkojumu sniedz stingra terminoloìija, kas saistîta ar dokumenta saturu un noslçgto lîgumu noteikumiem. Pateicoties tam, juridiskâ apmâcîba novçrð jebkâdas neprecizitâtes, kas perspektîvâ var izraisît strîdus starp pusçm.

Izglîtîbas iestâdes, piemçram, skolas, bçrnu namos vai sociâlâs rehabilitâcijas institûcijas, aizvien vairâk iesaistâs kriminâllietâs vai aizbildnîbas tiesvedîbâ saistîbâ ar jauno valstu pilsoòu bçrniem. Ðâdos gadîjumos visiem tiesas lçmumiem, piemçram, jautâjumâ par vecâku tiesîbâm vai uzturçðanas saistîbâm, ir nepiecieðama juridiskâ tulkoðana.

Juridiskâ tulkoðana satur precizçtus jçdzienus, kas tiek izmantoti civillietâs vai kriminâltiesîbâs, piemçram: nepilngadîgais - civilais jçdziens, persona lîdz 18 gadu vecumam, nepilngadîgais - kriminâlsods, persona, kas jaunâka par 17 gadiem, vai nepilngadîgais - jçdziens no Kriminâlkodeksa, likumpârkâpçjs lîdz 21 gadu vecumam gadiem. Ikdienas dzîvç notiek, ka ðie uzskati tiek izmantoti savstarpçji aizstâjami, juridiskâ tulkoðana nav tâda.

Juridiskâ tulkoðana kopumâ ir laba dokumenta vçsturç, tajâ nav ietverti viedokïi un spçle, kas bieþi sastopama sarunvalodâ, nesatur nevajadzîgu informâciju, kas nav saistîta ar avota kontekstu, un nodroðina oriìinâla trûkumu.

Personai, kas veic juridisko tulkojumu, jâbût atbilstoðam specializçtu daïu apjomam, kas ir tulkoðanas problçma un kurai ir augsta valodu kvalifikâcija noteiktâ valodâ.Lai panâktu labu juridisko tulkojumu, ir vçrts izmantot speciâlistu palîdzîbu ar bieþu pieredzi.