Metala krustvardu apstrade

Tas, ka daudzi no mums kâdreiz prâtoju, kâda veida metâli ir daþâdi elementi, kurus mçs izmantojam katru dienu. Gandrîz visiem metâla skapjiem skapim, tâ eòìçm vai nelielam automobiïa aprîkojumam jâbût profesionâli apstrâdâtiem, lai òemtu vçrâ ðî brîþa vçlamo formu un îpaðîbas.

precizitâteLai konkrçtais objekts varçtu pildît noteiktas funkcijas, tam ir jâbût dotajiem atribûtiem - augstumam, platumam, dziïumam un nepiecieðamajâm rievâm un izcirtòiem ârpuses un ðajâ sakarâ. Rokas rakstîðana ðim uzòçmçjdarbîbas modelim ir ïoti nogurdinoðs un nogurdinoðs. Krîzes laikâ tas ir metâls, kas ir ïoti grûti bûvçt noteiktâ stâvoklî un nosûtît viòam izdevîgas iezîmes, tâpçc roku zâìçðana un metâla izgatavoðana beidzas ar daþiem mçríiem. Ir laba ideja, lai iegûtu specializçtu maðînu, kas izstrâdâta, lai veiktu pareizos frçzes.

CNC frçzçðana - automatizçts processLieki piebilst, ka ir automâtiskâs frçzçðanas maðînas, kurâs maðîna faktiski veic tikai fizisku darbu cilvçkam. Cilvçkam a ir jâkontrolç katrs frçzçðanas procesa posms un jârûpçjas par maðînu, lai izstrâdâjumu sagrieztu pareizajâ dziïumâ un garumâ. Ðâdas iekârtas jaunu risinâjumu trûkuma dçï pçdçjo reizi tika pasniegtas smagajâ nozarç. Paðlaik, bet arî CNC frçzçðana ir attîstîjusies ïoti labi, vai izmantojat datorprogrammas. Tas nozîmç, ka ir pietiekami, ja maðînâ ievieto materiâla gabalu, kas mums, protams, ir jâapstrâdâ ar virpas modeli. Tagad maðîna ir ieprogrammçta ar CAD un CAM programmatûru sistçmâ, ar kuru tâ rada ïoti jutîgas kustîbas. Tas noved pie materiâla sagrieðanas pat ïoti sareþìîtâs receptçs un izskatos. Dodiet viòam vajadzîgo formu, vienlaicîgi ar smagâs rûpniecîbas iekârtu.Tam ir nepiecieðama metâlapstrâdes prasme. Tomçr jâatzîst, ka ar modernu CNC frçzçðanas maðînu mums ar to nav jâdara, izòemot to, lai to labi ieprogrammçtu. Par laimi, pçdçjâ laikâ mçs esam bijuði saskarç ar maðînâm, kas var pilnîgi saîsinât mûsu darba klimatu un pûles un palielinât tâs efektivitâti.