Maza virtuves iekarta

Veicot restorânu, virtuvei jâbût aprîkotai ar lielu profesionâlo aprîkojumu, kas uzlabos un paâtrinâs darbinieku darbu. Atbilstoðu rîku iegâde vienmçr ir atkarîga no sareþìîtâ pieprasîjuma vai izvçlnes veida.

Restorânos, kas piedâvâ vecu poïu çdienkarti, ir nepiecieðami kâpostu griezçji, jo dârzeòi ir faktors daudzos tradicionâlos poïu çdienos. Mazos çdinâðanas uzòçmumos vai mazos restorânos ðî jaunâ, manuâlâ, parastâ grieðanas maðîna, kas izgatavota no plastmasas vai koka, ir arî laba izvçle, pateicoties kurai jûs varat arî sagatavot citus dârzeòus, piemçram, guríus vai burkânus, no kuriem lielâkâ daïa ir sagatavota, cita starpâ. svaigi salâti. Ar lielâku pieprasîjumu, iekârta atðíiras atðíirîgi, ar iebûvçtu motoru un elektrisku piedziòu. Tas tiek pievienots arî îsajâs raþotnçs vai saimniecîbâs.

Ðâds griezçjs ir ïoti izturîga iekârta ar izcilu klasi, kas izceïas un ir vienkârði lietojama. Ðî iekârta, cita starpâ, veido no motora, metâla cilindra vai korpusa un neliela notekas, pçc kura sasmalcinâti kâpostu slaidi. Visefektîvâkais ir naþi no nerûsçjoðâ tçrauda, kas var kalpot ilgstoði. Smalcinâtâjs, iespçjams, tiks izvietots pçc pieprasîjuma ar jauniem priekðmetiem, piemçram, gliemeþtransportieri, kas ïaus samazinât kâpostu galvu uz pusçm un ietaupît manuâlo darbu. Saistîbâ ar jûsu vajadzîbâm jûs varat iegâdâties arî uzkodas, kas sagriezîs citus dârzeòus, rokturi ar riteòiem, pateicoties kuriem jûs viegli varat pârvietot aprîkojumu vai papildu diskus. Asmeòi ietekmç griezuma veidu - tâ var bût gaiði gabali, skaidas vai ðíçles. Tomçr, ja mums ir vajadzîgi tikai sasmalcinâti kâposti, mums pietiek ar tradicionâlo vairogu.