Magnctiskais filtrs uz kabeia

Ðíidrumu filtrçðanai tirgû ir daudz filtru. Starpîba starp tâm ir galvenokârt balstîta uz attîrîðanas perioda izmantoðanu. Cita starpâ var nosaukt spraugu filtrus, maisiòu filtrus vai magnçtiskos filtrus.Ievçrîbas cienîgs ir, pirmkârt, vienîgais, pateicoties mûsu rîcîbai, ïoti efektîvai attîrîðanai.

Magnçtiskie filtri ir paredzçti citu veidu izejvielu, ðíidru produktu, daïçji ðíidru produktu no visiem dzelzs piesâròotâjiem attîrîðanai. Piemçrots magnçtiskais materiâls dod iespçju organizçt ðâdu ierîci, kas radîs lîdzîgu pievilcîbu un lîdz ar to vienîgo piemçroto efektivitâti.Magnçtisko filtru izmantoðana kïûst par daudzâm nozarçm. Magnçtisko filtru mçríis ir pâriet no smagâs rûpniecîbas uz pârtikas rûpniecîbu.Magnçtisko filtru galvenais mçríis ir nodroðinât sûkòus, dozçðanas maðînas vai centrifûgas pret bîstamiem metâla gabaliem, kas raþoðanas periodâ ir nokïuvuði konkrçtâ izstrâdâjumâ.Magnçtiskie filtri brîþiem atðíiras atkarîbâ no to funkcijas. Tie ietver: neodîma filtrus pârtikas rûpniecîbai, plaðu drudþa karjeru un ferîta filtrus ârkârtîgi augstai temperatûrai.Magnçtiskais filtrs efektîvi atdala vislabâkos piemaisîjumus (èipsi, ðíiedras, dzelzs putekïi. To var veikt augstspiediena konstrukcijâs. Izplatîts ar vieglu apkopi un tîrîðanas âtrumu. Tas ir izgatavots no parastâ nerûsçjoðâ tçrauda. Tâ var strâdât ar sistçmâm ar lielu viskozitâti.Magnçtiskie filtri efektîvi palielina raþotòu efektivitâti, un tajâ paðâ laikâ tie ir ïoti zemi uzturçðanas laikâ. Magnçtiskâ filtra izmaksas ir pietiekami augstas, un tas atgrieþas ïoti intensîvi. Jâatzîmç, ka magnçtiskâ filtra izmantoðana ir ekoloìiska.