Madinu daiu montatha

Daudzi uzòçmumi savâ tirgû ir pamoduðies, projektçjot, veidojot, montçjot dezinfekcijas organizâcijas un bûves, kâ arî centrâlâs putekïsûcçju rûpnieciskâs iekârtas. Uzòçmumi nepârtraukti paplaðina raþoðanu ar jauniem, arvien modernâkiem produktiem, piemçram, atdalîðanas filtriem. To risina projektçðanas un bûvniecîbas birojs. & Nbsp; Nosaukuma panâkumi ir mûsu paðu labi sagatavotâs impulsu filtru konstrukcijas, patronu filtri, ciklona filtri un pieturvietas un rûpnieciskâs centrâlâs putekïu nosûkðanas sistçmas.

Ar padomiem par visefektîvâko vadîbu visi lçmumi par netipisku filtru vai dizaina izmaiòu dizainu tiek veikti ïoti âtri, un to radîðana ir âtra.

Iespçjas ietver filtra izmçrus standarta versijâ. Mçs varam pasûtît filtrus nâkotnes formâ ar mazâku vai masîvâku maisiòu saturu birojâ. Standarta ierîcçs skala starp maisa asîm ir 200 mm. Lietotâja cerîbas var bût 250 mm.

Visâm dezinfekcijas iekârtâm ir jâpielâgo filtrçðanas vilnas veids un struktûra, kâ arî filtrçðanas un reìenerâcijas parametri. Atkarîbâ no gaistoðâ íermeòa temperatûras, putekïu rakstura un defektu, ûdens tvaiku, skâbju vai sârmu vielu daudzuma, mums ir jâizvçlas pareizais filca sajûta. Maisus var pagatavot no attâlâm adatu filca (poliestera, poliamîda, poliakrilnitrila, Dralon T, Ryton, Nomex, teflona uc veidu ar bagâtîgâm apstrâdes metodçm. Ar ðo spçli tiek strâdâts ar ieguldîtâju vai dizaineru, kas nodarbojas ar attîrîðanu. Uzòçmumi piedâvâ jebkâdu reklâmu filtrçðanas materiâla un filtrçðanas un reìenerâcijas parametru atlasç.

Putekïu filtrçðana ir filtrs, kurâ var bût vadîbas skapji ar attâlâs attîrîðanas sistçmâm:ar laika kontroli, kurâ var noteikt impulsa ilgumu un reìenerâcijas bieþumu,ar kontroli, kurâ ir zinâms pulsa ilgums, divas reìenerâcijas frekvences un augsta un zema plûsmas pretestîbas robeþa, \ tprogrammçjams uz vadîbas pults, kurâ tiek veikti reìenerâcijas parametri.

Filtri var bût aprîkoti ar daþâdiem izmçriem ieplûdes un izplûdes atverçm.