Lamincdana vakuuma maisioa

Multivac ir vakuuma iepakoðanas iekârtu raþotâjs. Tâ ir pati no pasaules vadoðajiem iepakojuma piegâdâtâjiem. Minçtais iepakojums ir svarîgs arî pârtikas produktiem, kâ arî katram rezultâtu veidam biotehnoloìijas vai veselîbas aprûpes jomâ, kâ arî visiem rûpniecîbas produktiem.

MultivacTieðajâ piedâvâjumâ Multivac ir, cita starpâ, termopârveidoðanas iepakoðanas iekârtas. Klubâ, kuram ir ievçrojams iespaids uz attiecîgo maðînu raþoðanu, zîmols ir veidots tâ, lai katru gadu piegâdâtu klientiem vairâk nekâ 1000 maðînas katrâ pasaulç. Tâdçï svarîga uzòçmuma produktu kvalitâte ir tâ, ka visas maðînas ir unikâli pielâgotas individuâlo klientu vajadzîbâm, galvenâ uzmanîba tiek pievçrsta iepakojumam, efektivitâtei un resursu izmantoðanai. Multivac termiskâs formçðanas maðînas galvenokârt ir izturîgas un uzticamas.

roòu mednieksUzòçmums raþo un traucç maðînas. Maðînas ir arî ïoti piemçrotas klienta vajadzîbâm. Tas jo îpaði attiecas uz iepakojuma izòemðanu, produktu piegâdi un paplâtes, kvalitâtes kontroli un maríçðanu. Multivac izgatavoto traysealers pamatelements ir tas, ka tie ir ïoti pielâgojami apkârtçjai raþoðanas videi.

PamatproduktiVçl viens uzòçmuma materiâls ir vakuuma kameras iekârtas. Tas galvenokârt attiecas uz cilvçkiem ar galda maðînâm, divkamerâm, stacionârâm un kamerâm. Raþotâjs ir ïoti informatîvs arî automâtisko risinâjumu jomâ, kur viòð ïoti labi zina visu produktu. Multivac cenðas izprast klienta vçlmes, pat ïoti augsts, un sieviete gribçs to darît. Tam ir liels sistçmas komponentu klâsts.Multivac iepakojuma piemçri ir galvenokârt maisiòi, paplâtes, termiski veidoti iepakojumi. Arî mûsu piedâvâjumâ ir fiziski produkti un medicînas produkti, kâ arî produkti, kas nav paredzçti patçriòam.Uzòçmums tiecas radît pçc iespçjas ilgâku produktu kvalitâti. Tas ir gan vadoðais iepakoðanas iekârtu raþotâjs, gan iepakojums. Viòa domâ par saviem ziòojumiem ar saòçmçjiem, un mamma ir klusâkais un çrtâkais veids, kâ izveidot savus produktus.