Labi veseligi salati

https://multilanac.eu/lv/Multilan Active - Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes orgānu!

Mûsdienâs joprojâm pastâv grûtîbas grûtniecîbas laikâ. Tas ir faktiski pçc tam, kad tuvu çdienreizç ir liela toksînu koncentrâcija. Tâdçï ir ieteicams veikt atbilstoðus testus, kas spriestu vai nonâktu neauglîbas radîðanâ, t.i., mçs vienkârði esam slikti.

Kâ viòð vada ðâdu jautâjumu? Protams, jums ir jâizsniedz spermas paraugs pârbaudei. To var panâkt gan ar masturbâciju, gan ar normâlu dzimumaktu, gan ar to. Par mçrenu cenu mçs iegûstam îpaðu prezervatîvu, kas palîdzçs mums nogâdât spermu uz galamçríi.Kas notiek vçlâk poïu spermai? Pçc tâs izlaiðanas nâk ðíidrinâðanas process. Citiem vârdiem sakot, konsekvence mainâs no daïçji pastâvîga uz noteiktu. Parasti viòð dzîvo apmçram duci minûtes. Tam nevajadzçtu ilgt vairâk par stundu. Ja tâ notiek, mçs darâm pareizâs veselîbas problçmas. Sperma jâuzglabâ temperatûrâ, kas ir lîdzîga íermeòa temperatûrai vai apmçram trîsdesmit seðiem grâdiem pçc Celsija.Pçc pilnîgas saðíidrinâðanas tiek apgûta spermas tilpums un ûdeòraþa jonu koncentrâcija. Turklât mçs pârbaudâm viskozitâti, pârvietojot spermu no kâda konteinera uz citu. Tam vajadzçtu radît kaut ko tâlu no ûdens viskozitâtes.Pçdçjais parametrs ir parauga pilnîgs izskats. Spermai pçc saðíidrinâðanas ir jâbût pelçkâ, bâlganâ krâsâ un konsistencei jâbût vienâdai.Pârbaudes veidâ ir vçrts doties uz speciâlistu centru - Krakovas auglîbas pçtîjumu. Turklât nâkotnç lielajâs pilsçtâs ir salîdzinoði liels punktu skaits, kur mûsu spermu pârbauda par maksâtâja hipotçtisku neauglîbu. Es uzskatu, ka nav iemesla, lai paðreizçjâ pusç tiktu sniegta modinâðanas un garantijas, nekâ pastâvîgi nenoteikt.