Kvalitates vadibas pctniecibas metodes

Privâtâ vârdâ vienmçr rakstiet uz daudziem novatoriskiem, novatoriskiem risinâjumiem. Faktiski vadîbâ ir tikai viena lieta: efektivitâte. To var veikt, ievieðot jaunas pârdoðanas sistçmas, modernas raþoðanas metodes, jaunas iekârtas vai vienkârði pieòemot darbâ jaunus cilvçkus uz rîcîbu, kas palîdz risinât konkrçtas problçmas. Parasti uzòçmumi izmanto vecus, pierâdîtus risinâjumus, bet tie vairs nepazîst mûsdienîgâkos vadîbas veidus.

Dzçrieni no raþoðanas pârvaldîbas metodçm, efektîvâk pârdodot un nododot datus uzòçmumâ, kâ arî to dokumentçðana ir jaunu IT sistçmu pielietoðana. Datorzinâtne ir joma, kurâ ir pârâk daudz uzdevumu, izmantojot datorus, kas cilvçkus uzskata par sareþìîtiem jautâjumiem. Citiem vârdiem sakot, datorprogrammas un jaunâs datorsistçmas galu galâ atbrîvo apmeklçtâju no noteiktiem pienâkumiem un ïauj tâm interesçties par lietâm, kas vada viòu prasmes un pârbaudi, ne tikai smags cilvçks sareþìît aprçíinus un atcerçties svarîgus datus.

Ir uzòçmumi, kas mâjas IT produktos izmanto jaunâkos tehnoloìiskos risinâjumus, pateicoties kuriem grâmata ar saviem plâniem tiek pastâvîgi uzlabota un ïoti pozitîva. Attiecîbâ uz Comarch platformâm, lietojumprogrammas ir viens no svarîgâkajiem kritçrijiem, kas jâòem vçrâ, izvçloties îso nosaukumu programmatûru. Ievieðanu skaits, t.i., uzòçmumi, kas strâdâ pie konkrçtas platformas, ir atbildîgs un dabisks veids, kâ pârbaudît konkrçta IT produkta veiktspçju.

Pirms mçs iegûstam kâdu programmatûru, ir vçrts salîdzinât vairâkus jaunus zîmolus, jo îpaði attiecîbâ uz savu darbu, kas var bût îpaði svarîgi uzòçmumam. Daþos uzòçmumos vissvarîgâkais ir to pozîciju daudzveidîba, kas ir arî mûsdienu pielâgoðanâs vajadzîbâm, bet jaunajâ maksimâlajâ tîrîbâ un vienkârðoðanâ, ko cilvçki izmanto daudzas reizes grâmatas laikâ, tâdçjâdi izvairoties no iespçjamâm kïûdâm datu ievadîðanâ.