Kases juridiskie pakalpojumi

Katrs uzòçmçjs savâ uzòçmuma fiskâlajâ kasç katru dienu ar daþâdâm problçmâm, ko ðîs ierîces var radît. Tâpat kâ citas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav neatkarîgi no lçmumiem un daþkârt sabojâjas. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka jebkurâ vietâ, kur ieraksti tiek veikti ar kases aparâta palîdzîbu, ir jâbût tâdai jaunai ierîcei, kas paðlaik ir ðîs svarîgâs kïûdas dçï.

Rezerves kases aparâta elsab trûkums, turpinot pârdot produktus vai pakalpojumus, var ietekmçt sodu uzlikðanu, ko veic nodokïu birojs, jo tas novçrsîs pârdoðanas ierakstus galvenâs ierîces bojâjumu laikâ. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Dokuments ietver ne tikai ierîces remontu, bet arî padomus par kases aparâta fiskalizçðanu vai domu maiòu. Servisa pozîcijâ ir jâievada unikâls numurs, ko nodokïu iestâde pieðíîrusi kasierim, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visi ðie jaunumi ir derîgi nodokïu inspekcijâm. Jebkuras korekcijas kases atmiòâ turklât atbilst specializçta dienesta uzdevumiem, par kuriem katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, jâparaksta lîgums. Kas ir ïoti svarîgi - jums jâinformç nodokïu birojs par katru kases apkalpotâja maiòu. Pârdoðana kasçs ir jâveic nepârtrauktâ kârtîbâ, un, ja kases aparâts ir pilns, viedoklis ir jâapmainâs uz pçdçjo, atceroties atmiòu. Kases aparâta atmiòas lasîjumam, iespçjams, jâbût - arî tad, kad to maina, bet tikai pilnvarota iestâde. Turklât ðî darbîba jâveic nodokïu biroja darbinieka klâtbûtnç. No fiskâlâs kases nolasîðanas tiek sagatavots atbilstoðs ziòojums, kura kopiju nosûta nodokïu iestâdei un atstâj uzòçmçjam. Tai ir jâsaglabâ ðis protokols kopâ ar jauniem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ trûkums var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.