Kases grupas ks

Ja sâkat savu finansiâlo darbîbu, tas ir vçrts rûpîgi pârbaudît, t.i., jums nav jâiegâdâjas fiskâlâ un neto nodokïu sistçma, un to izmantojiet katru dienu cieðâ karjerâ. Polijas noteikumi ïoti rûpîgi un bûtiski informç mûs, kas vçlas atcerçties kases aparâtu un kam ir jâizsniedz èeki.

2015. gadâ ievçrojami samazinâjâs to nodokïu maksâtâju skaits, kuri bija piemçroti, lai gûtu labumu no profesionâliem atbrîvojumiem no pienâkuma veikt fiskâlos kases aparâtus, kas nozîmç, ka kases aparâts kïûst par nepiecieðamîbu arvien pieaugoðajam iedzîvotâju skaitam katru dienu.

Kopâ ar daþâdiem PVN likuma noteikumiem visiem nodokïu maksâtâjiem tuvâkajâ nâkotnç ir paredzçts izmantot kases aparâtus, pârdodot darbus personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Nodokïu maksâtâjiem ir arî pienâkums izmantot kases aparâtus, lai veiksmîgi reìistrçtu pârdoðanas apjomu vienotas likmes lauksaimniekiem. Tikai tiem nodokïu maksâtâjiem, kuru gada ienâkumi pârsniedz PLN 20 000, ir jâiegûst kabatas.

Ir arî vçrts pieminçt, ka automaðînu darbnîcâm nav jâbût kases aparâtiem, ja to pârdotie produkti tiek tieði savâkti automaðînâs. Ðâdâ gadîjumâ automaðînu remonta darbnîcas piedâvâ pakalpojumu un nepârdod noteiktas preces. Nodokïu biroji arî norâda, ka ðajâ gadîjumâ rçíinos, kas izsniegti remontdarbiem, neievietojiet samontçtas detaïas, jo ðo augïu specifikâcija var apgrûtinât vieglas noòemðanas nepiecieðamîbu no kases aparâtu turçðanas.

Tuvâkajâ pasaulç elektroenerìijas piegâdâtâji un uzòçmumi, kas piedâvâ telekomunikâcijas, apdroðinâðanas un finanðu pakalpojumus, ir atbrîvoti arî no kases aparâtiem. Vairâki uzòçmumi, kas sniedz pakalpojumus, kas tieði saistîti ar nekustamâ îpaðuma tirgu, var atòemt atbrîvojumu. Jâatceras arî tas, ka finanðu sabiedrîbâm nav nepiecieðams vairâk pasta pasûtîjumu uzòçmumu, jo maksâjums tomçr ir bankas kontâ. No fotogrâfijâm par apgrozîjumu lîdz 20 000 PLN, taksometru vadîtâji vairs nevar izmantot jaunus uzòçmumus, kas sniedz pasaþieru transporta pakalpojumus.