Kases aparatu veidi

http://lv.healthymode.eu/nonacne-efektivs-lidzeklis-pret-putitem/Nonacne efektīvs līdzeklis pret pūtītēm

In vitro (apaugïoðana in vitro bieþi vien ir pçdçjais lîdzeklis pâriem, kuri piesakâs bçrnam. Tas ir pastâvîgs un stresa process, bet daudzi labie pâri, pateicoties ðai tehnoloìijai, var baudît vçlamo pçcnâcçju, pat ja citas formas ir izrâdîjuðâs neuzticamas. Procedûra sastâv no spermas apvienoðanas ar olu laboratorijas apstâkïos ârpus sievietes íermeòa.

Metodes indikâcijas var rçíinâties gan ar partnera iespçju (samazinâti spermas parametri, gan par pazîstamiem (olvadu aizbçgðana, nespçja ovulçt. Bieþa indikâcija in vitro apaugïoðanai ir idiopâtiska neauglîba, kuras cçloòi nav zinâmi. Pirms in vitro veikðanas pacientam jâizmanto laboratorijas testu kopums un spermas pârbaudes partneris. Turpmâk vecâkiem ir jâizsaka rakstisks lîgums par procedûru. Vçl viena forma ir sievietes hormonâlâ (farmakoloìiskâ stimulâcija, palielinot nobrieduðu oocîtu skaitu. Zâles un to devu ârsts plâno individuâli, kâ arî iepriekðçjo pacienta pçtîjumu rezultâtus. Nâkamajâ sezonâ sievietes olu ðûnas tiek saòemtas ârsta noteiktajâ laikâ. Procedûru veic vispârçjâ anestçzijâ un ilgst vairâkas minûtes. Tâ sastâv no redzamiem burbuïiem abâs olnîcâs, plânâ iegût folikulu ðíidrumu, kas satur oocîtus. Tajâ paðâ laikâ pacienta partneris tiek prezentçts spermas beigâs (pirms operâcijas ir jâsaglabâ seksuâlâ atturîba vairâkas dienas. Nâkamâ reize ir savâkto olu ðûnu kombinâcija ar spermu laboratorijas apstâkïos. Ðajâ operâcijâ veidotie embriji ir paslçpti inkubatorâ, kur ir augsti iemesli. Pçc daþâm dienâm tâs tiek ievietotas pacienta dzemdç, izmantojot plânu katetru. Ðis ârstçðanas periods nav spçcîgs, tâpçc nav nepiecieðama anestçzija. Pçc embriju pârneðanas pacientam ir jâsamazina fiziskâ aktivitâte (jums ir nepiecieðama îslaicîga seksuâlâ atturîba un jâuzlabo dzîvesveids. Pçc divpadsmit dienâm viòam jâziòo klînikai, lai aptvertu bioíîmisko grûtniecîbu. Piektajâ nedçïâ pçc operâcijas nepiecieðams izveidot ultraskaòu, kas apstiprina grûtniecîbu. Kïûdas gadîjumâ ir iespçjams atkârtot procedûru ar gatavu, rezervçtu embriju saglabâðanu. Saskaòâ ar jaunâkajiem pçtîjumiem in vitro efektivitâte ir aptuveni 40%. Tomçr ðî attieksme ir ieteikums pâriem, kuri nesekmîgi piesakâs bçrnam.