Kases aparats gdaoska

Ja jûs vçlaties uzticamîbu un jums ir jâatbrîvojas no visiem jautâjumiem, kas saistîti ar kases pakalpojumiem vienreiz un uz visiem laikiem, negaidiet. Mûsu lçtâkais kases aparâts ir veidots tâ, lai apmierinâtu visas prasîbas, ko tai uzliek vidçjais un unikâlais lietotâjs. Viòas nodomiem nevajadzçtu radît nepatikðanas nevienam, skaidrs LCD displejs parâda informâciju par to, kâ pagatavot trauku, lai to nolasîtu pa solim.

Tajâ var ieprogrammçt lielu daudzumu preèu (òemt tûkstoðos. Kases aparâts ir paredzçts apmaiòai ar perifçrijas rîkiem, piemçram, otrâ veida kodu lasîtâjiem, un, pats galvenais, to var viegli savienot ar datoru. To nodroðina 230V ligzda vai iebûvçts akumulators, kas nodroðinâs ierîces pareizu darbîbu laukos, kur nav pieejams dzîvoklis. Òemot vçrâ gan plaðâkas, gan mazâkas komerciâlas problçmas, tas satiks ikvienu, pat visgrûtâko uzdevumu. Tas ir arî piemçrots, lai praktizçtu lielos apstâkïos - mînus temperatûra neietekmç to ar labu kvalitâti un veselîgiem dokumentiem, no kuriem tâ ir izgatavota. Papildu trauka priekðrocîba ir nepârtraukti ziòojumi, kurus var parâdît ierîces ekrânâ - pateicoties ðim iespçjamajam cilvçkam, kas apkalpo kases aparâtu, ir laba ideja par notiekoðo. Visas kïûdas vai neçrtîbas tiek parâdîtas ierîces LCD ekrânâ kopâ ar sausu un jçgpilnu labâko formu risinâjumu. Tâdâ gadîjumâ tam ir ïoti çrti, rûpçjoties par to, lai ne visi braucieni atdotu ðâdus rîkus katru dienu. Protams, bija jâbût tâdiem darbiem kâ dotas atlaides vai procentuâli par visu darbu saòemðanu vai laboðanu vai bieþi vçlamo kvîts anulçðanas funkciju. Kases aparâts ir lçts krâsu spçku ziòâ, tas strâdâ ar atvilktni un tâ dziïums un izmçrs padara to tik viegli uzstâdâmu pat ïoti neçrtajâs vietâs. Izmantotais sakaru savienotâjs ir pamata savienotâjs, ko izmanto ðî standarta kases aparâtu grupâ. Tas neuzlabo faktu, ka ðîs vienkârðoðanas svarîgâkâ priekðrocîba ir tâ zemâ cena.