Kases aparats chojnice

No novitus lupo kases aparâta saòemtais kvîts ir ârkârtîgi svarîgs dokuments gan vadîtâjiem, gan lietotâjam. Tiem, kam ir lielisks pienâkums izsniegt ðâdus pârdoðanas pierâdîjumus, nâkamajâm personâm vienmçr ir jânoòem kvîts.

Diemþçl lielâkâ daïa no mums nepievçrð lielâku uzmanîbu rçíiniem, kas piemçros liecina, ka mçs varam radît nepatîkamas sekas. Cik ilgi mums vajadzçtu veikt ðâdas izdrukas no kases aparâtiem, kurâs telpas var bût mums noderîgas?

Uzòçmçju gadîjumâ situâcija ir nedaudz vienkârða. Viòiem jâglabâ èeku kopijas uz 5 gadiem - Valsts kases nosaukuma revîzijas gadîjumâ. Kâpçc dokuments klientam?Daudzos gadîjumos ðis mazais papîra lûþòu daudzums var bût ïoti labs. Ja mçs zinâm kases aparâta èeka derîgumu un mçs zinâm, kurð stils ir piemçrots ðâda dokumenta uzglabâðanai, mçs varam iegût daudz. Tâ izturas pret visâm veidlapâm, kurâs mçs vçlamies reklamçt iegâdâto preci vai atgriezt to un saòemt mûsu naudu. Ðâdâ gadîjumâ pârdevçjs pieprasîs mums uzrâdît kvîti - apstiprinâtâ darîjuma apstiprinâjumu. Kâdus datumus mums vajag brîdî, kad kvîts mums palîdzçs atbalstît sûdzîbas? Ja mçs pçrkam pârtikas preces, mçs varam ziòot par problçmâm, kas saistîtas ar tâm, lîdz 3 dienâm. Jau ilgâku laiku mums vajadzçtu saglabât ðos ieòçmumus, kas ir apìçrbu, apavu, mçbeïu vai RTV aprîkojuma iegâdes dokuments. Ðeit likums mums dod 24 mçneðus, lai atklâtu lçmumus un ziòotu par sûdzîbâm. Tieði brîdî, ja mçs neizmantojam kvîti, mûsu sûdzîba netiks pieòemta. Jo nozîmîgâks ir reklâmâ reklamçjamo preèu skaits, jo acîmredzamâks ir zaudçjums, kas saistîts ar ðâda veida pârdoðanu apliecinoða dokumenta trûkumu.

Tâtad, atcerçsimies par ieòçmumiem, kas pârdevçjam ir jâsniedz iepirkðanâs laikâ. Atcerçsimies vairâk par ðâdu dokumentu ievietoðanu objektîvâ mçrâ. Mçs varam izgatavot aploksnes, kurâs mçs saòemsim kvîtis hronoloìiskâ laikâ, mçs varam veltît îpaðu kastîti pçdçjam galamçríim. Ir svarîgi, lai dokuments, kas apliecina mûsu sagatavoto pârdoðanu, bûtu aizsargâts, ja tas ir pamats sûdzîbas iesniegðanai.