Kases aparats 2015

https://goodn.eu/lv/

Mçs varam izpildît fiskâlo kases aparâtu, kur personas maksâ par precçm vai pakalpojumiem, un peïòa no ðâda apgrozîjuma pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kâpçc arî nodokïu kases aparâts?Kases aparâts ir paðreizçjâ ierîce, kurâ tiek pârdoti produkti vai pakalpojumi. Pateicoties tam, sieviete, kas pçrk preci vai palîdzîbu, var iegût precîzu sarakstu ar to, ko viòa maksâja. Tajâ ir uzskaitîta katra konkrçtâ situâcija un kopçjâ summa. Pierâdîjums par pârdoðanu, tâpçc nekas cits kâ kvîts. Ðodien, pateicoties viòam, mçs zinâm, ko par to, ko viòi sniedza, vai varbût ðî summa nav pârâk liela vai pârâk zema. Iespçjams, ka klients neapzinâti iegûs preces ar trûkumiem. Tad kvîts kalpo arî, lai paziòotu ðo efektu uz nâkamo vai naudas vçrtîbu, kas bûs ekvivalents klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts tiek izmantots ne tikai izrakstu drukâðanai. Pârdoðanas uztvere ir tâs otrs lielums. Pçc katras pârdoðanas pârdevçja pienâkums ir sagatavot ikdienas pârdoðanas pârskatu. Pateicoties tam, daþi reìistrçs, kâdi produkti ir pârdoti, cik daudz par tiem ir samaksâts un cik no tiem ir izveidojis PVN.

ERC kases aparâtsIr daþâdi kases aparâtu veidi. Kâ ERC vai elektroniskâs kases aparâta pierâdîjumus mçs varam uzzinât. Tad ir kases aparâts, kâdas ir programmas, piemçram, tâs, ko augðupielâdçjis raþotâjs. Jûs nevarat tos mainît. Turklât ir diezgan maza datu ietilpîba, kas pçc daþiem gadiem tiek âtri aizpildîta. Tad ðâda kases aparâta îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var nomainît fiskâlo moduli ar citu vai mainît visu summu uz citu. Pçdçjâ kases aparâtu grupa, cita starpâ, ietver mobilos kazino, atseviðíus kases aparâtus vai sistçmas kases aparâtus.

Fiskâlie terminâïiCita veida kases aparâts ir POS kases aparâts vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos sauc arî par datoru kases aparâtiem. Tie ir veidoti galvenokârt no datora, fiskâlâ printera, tastatûras un monitora. Ðie kases aparâti ir universâli, kas nozîmç, ka jûs varat tos pievienot, piemçram, fiskâlos terminâïus, svîtrkodu skenerus vai elektriskos svarus. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât atkarîbâ no individuâlajâm vajadzîbâm vai uzòçmuma attîstîbas.