Kases aparati un lietoti apicrbi

Drauga no drauga uzòçmuma brîdina, ka viòa kases aparâts ir apmierinoðâ periodâ un pârdod kases aparâta pârdoðanu par pusi cenas? Neaizòemsim acîmredzamus ietaupîjumus. Lai iegâdâtos kasieri, mums ir jâpievieno fiskâlâs atmiòas apmaiòas izmaksas un laiks, kas izðíçrdçts, lai atrisinâtu jautâjumus ASV. Un mçs nevarçsim lûgt palîdzîbu par pirkumu, kas rada lîdz pat 90%!

Ir absolûti svarîgi, ka, òemot vçrâ jaunas izmaksas, mçs meklçjam veidus, kâ ietaupît daudz un izpildît ïoti efektîvu darîjumu. Mûsu birojs tiek izvçrsts un mçs joprojâm sniedzam daudz darba vai pakalpojumu mazumtirdzniecîbas patçrçtâjiem. Jebkurâ laikâ ir nepiecieðams iegâdâties un reìistrçt kases aparâtu. Ðî çdiena izmaksas ir tâdas, ka mçs bailçsim mazliet, kas liek mums meklçt lçtâkus risinâjumus. Kolçìis no vides nodroðina mûs, ka viòa izmantotais kases aparâts ir pilnîgi funkcionâls un mçs varam to pârdot par nelielu cenu? Vai varbût mçs nonâksim pie izmantotajiem kases aparâtiem uz izsolçm, kas tiek bûvçtas? Ðâdi piedâvâjumi ir ïoti pievilcîgi. Tomçr, pirms mçs izlemsim par izmantojamo kases aparâtu, aprçíinâsim visus izredzes un padomâjiet par to, vai ðî iespçja ir tâ vçrta.

Lçtâka, bet dârgâkaPirmkârt, mums ir jâzina, ka izmantotais kases aparâts tika konstatçts Finanðu birojâ kâ atseviðía vienîba. Saskaòâ ar spçkâ esoðajiem noteikumiem mçs nevaram no ðâda fonda òemt savu uzòçmumu. Ja to izdarîju, viòi radîja nodokïu pârkâpumu. Un, òemot vçrâ noteikumus, mçs nevaram saòemt ierîci tieði no kolçìa - ðâdâ lîgumâ jâbût starpniekam no raþotâja servisa vienîbas. Iepriekð izmantotajam fiskâlajam kases aparâtam, kas izmantots galvenokârt, ir jâreìistrç iepriekðçjais lietotâjs. Kopâ ar ierîci pârdevçjam ir jâatdod Valsts kases nosaukuma ziòojums mums, pretçjâ gadîjumâ mçs nevaram neko darît ar mûsu kases aparâtu. Tikai pçc atbilstoðu dokumentu parâdîðanas raþotâja pakalpojumu sniedzçjs var bût ieinteresçts nomainît fiskâlo moduli un fiskalizçt kases aparâtu citai vienîbai.

Tâdçï, lai iegâdâtos savu pirmo kases aparâtu no pilnvarotajiem tâlâkpârdevçjiem. Ðâdi dzîvokïi kâ Krakovas kases aparâti pârdod ne tikai plaðu nodokïu sistçmu klâstu, bet arî pakalpojumu pakalpojumus.