Kases aparata elzab sistcma 600

Katrs kases îpaðnieks zina savu piedzîvojumu no pçdçjâs, cik daudz pienâkumu viòð ir saistîts ar ðâdu ierîci. Fiskâlâ kases sistçma elzab jota e, t.i., ierîce, kas piedalâs nepârtrauktâs pârdoðanas reìistrçðanâ arî nodokïu iestâdç. Tas arî ïauj uzòçmçjiem to îstenot. Ko var rçíinâties ar ðâdu pakalpojumu?

Tad redzçsim ðâda svarîga dokumenta pierâdîjumu, kas ir ikdienas ziòojums.Ikdienas ziòojumi no kases aparâta ir vienîgie no svarîgâkajiem jautâjumiem, kas tiek uzdoti revîzijas gadîjumâ. Ierçdòiem ir tiesîbas pieprasît to uzrâdîðanu, bet ieguldîtâjs, kas nepaziòo par ðâdu naudas sodu, var uzlikt lielu naudas sodu. Kâpçc ikdienas ziòojums ir svarîgs? Atbilde ir ïoti vienkârða - ðis fakts ir pats jaukâkais kopsavilkums par visu pârdoðanas dienu. Tirgotâjam jâiesniedz ðâds ziòojums dienâ, kad viòð veic pârdoðanu. Tâ kâ nâkamajâ dienâ viòð sâk pârdot, ðis ziòojums tiek saukts par vairâk atiestatîðanas ziòojumu. Tâpçc ir svarîgi, ka bez ðâda ziòojuma sagatavoðanas, kas ir pârdoðanas dienas kopsavilkums, jûs nevarat sâkt pârdot nâkamo dienu. Teorçtiski pârdevçjiem ir lielas grûtîbas, bet ir vçrts aplûkot ieguvumus, kas rodas no nepiecieðamîbas izveidot un aizsargât ikdienas pârskatus no kases aparâta. Tomçr tie ir vçrtîgs daudzu svarîgu datu avots, bet ne Valsts kases nosaukuma kontrolieriem, bet arî pârdevçjam. Ðâdu ziòojumu analîze, kas galu galâ atbalsta atðíirîbu starp jautâjumiem, kas saistîti ar pçdçjo, kuri produkti ðíiet vislabâkie, un kâdâs dienâs vai stundâs var novçrtçt augstâko apgrozîjumu. Ir daudz svarîgu padomu tiem uzòçmçjiem, kuriem nepiecieðams uzlabot mûsu darbu vai piesaistît klientus ar jauniem priekðlikumiem. Ja viòi dara klientus vilinoði, ir vçrts zinât to stilu un vçlmes. Papildu zinâðanas par pçdçjo materiâlu, jo izdevîgâk ir cîòa par klientu. Neuzkrîtoðs ikdienas ziòojums var izrâdîties vçrtîgs atbalsts visiem uzòçmçjiem, kuri maksimâli izmanto pçdçjos finanðu skaitîtâju sniegtos informâcijas avotus.Tas, kurâ uzòçmçjam jâizmanto ikdienas ziòojums, lielâ mçrâ uzsver to, kâ jâaizstâv ðâds ziòojums. Daudzi no tiem atkarîgi no pârdevçju radoðuma, kuri diemþçl pârâk bieþi pârtrauc ðâdu ziòojumu izveidi tikai ar iespçjamo kontroli.