Kalnu apicrbu rathotajs

Sestdien tika prezentçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izdarîjuði sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs darbojâs mazâkajâ tçmâ, un pilnîba tika veikta bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To loma tika izmantota pilnîgi normâli un smalkiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtu gatavo summu. Blakus tiem bija prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri piedâvâja dâmas pîtas cepures ar tuviem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes tika sagatavota nâkamajai reizei sagatavotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas tikai daþas no jaunâkâs kolekcijas drçbçm. Ieòçmumi no izsoles tiks pieðíirti bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas zelta un unikâlâs akcijas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir iecerçjuði pârdot savus produktus, un tad darîjuma punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija maijâ nonâks veikalos. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu svarîgâkas par fiksçto lîniju uzòçmçjdarbîbu.Jûsu modes zîmols pastâv tikai ar labâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Viòam ir vairâkas rûpnîcas kâdâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jaunâ vietâ daudzu interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu priekðâ. Katru reizi un pçc tam ðis uzòçmums vâc kolekcijas saskaòâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm veiksmîgas, ka pirms veikala sâkuma tâs no rîta ir gatavas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti no daudziem âtriem gadiem ir piepildîti ar lielu atpazîstamîbu patçrçtâju vidû, gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas nodroðina, ka materiâli ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Varðavas vienreizçjie apìçrbi