Kalnrupniecibas dabas apdraudcjumu konference

Kalnrûpniecîba mûsu galâ ir labâkâ pasaulç, un, neskatoties uz metâna ogïu saíeri, droðâkais. Droðîba ir panâkta, izmantojot daþâdas metodes un droðîbu, pateicoties tam mçs samazinâm metâna aizdegðanâs vai eksplodçðanas iespçju.

Lai izvairîtos no metâna eksplozijas, mçs samazinâm to ietekmçjoðu faktoru raðanos, kurus mçs varam ierobeþot, ievieðot atbilstoðas ierîces. Savâ raktuvç vai sienâ, tas ir, senès gribçtu bût saistîts ar strâvu, kas piegâdâ kombainus un sabojât transportçjoðos konveijerus. Tas ir attiecîgi pieaugums, ko rada bojâto kabeïu dzirksteïoðana vai elektriskâ loka radîðana, pielipis metâna aizdegðanâs un eksplozijas rezultâtâ. Tâpçc papildus elektriskajam aprîkojumam tiek nodroðinâta papildu aizsardzîba pret eksploziju. Pateicoties pçdçjâs ierîcçs un organizâcijâs izmantotajai aizsardzîbai, mçs minimizçjam elektriskâ potenciâla iekïûðanu metâna vietâ tâ, ka neveiksmes gadîjumâ tas nepievienosies traìçdijai. Kalnraèu elektriíi, kas nopelna raktuves apakðâ, ir speciâli apmâcîti ar aizsardzîbu pret eksploziju un ugunsdroðîbu, lai viòi varçtu droði strâdât sev un citiem pazemes cilvçkiem. Ikvienam elektriíim reizi piecos gados ir jâveicina ðâda apmâcîba, kuras rezultâtâ tiek iegûts eksâmens, pateicoties kuram viòa informâcija tiks atsvaidzinâta, un viòð iepazîsies ar citiem modeïiem un lîdzekïiem, lai panâktu ugunsdroðu un sprâdzienbîstamu.Sprâdzienaizsardzîba un ugunsizturîba pçc tam ir svarîgs elements, ko izmanto daþâs raktuvçs, pateicoties tam, lai samazinâtu metâna eksplozijas risku.