Kabeiu interneta dekodctajs

Mûsdienâs ðis teikums ir izveidots - ja neesat pieejams internetâ, tas saka, ka jûs neeksistç. Vai tas tieðâm ir taisnîba? Vai tas tieðâm ir tas, kâ internets ieviests jûsu dzîvç?

Interneta parâdîba

Man PrideMan Pride. Dabiskie veidojumi erekcijai

Agrâk televîzija bija neapstrîdama plaðsaziòas lîdzekïu karaliste, lai gan tas pilnîbâ neizmainîja darbu vai iespieddarbu, bet tas veicinâja viòu nostâjas samazinâðanos. Ðî televîzija ir pakïauta riskam internetâ. Virtuâlais tîkls ir ârkârtîgi interaktîva situâcija, klients var brîvi un viegli visu dienu un nakti izlemt, ko viòð grib paðlaik, viòð nav atkarîgs no stingra grafika, kad tas attiecas uz televîziju. Internets var aizstât TV un presi. Ir arî labs informâcijas avots, un lîdzîgi tas ir lielisks reklâmas lîdzeklis.Viòð pçrk visu to, ka bez interneta mûsdienu pasaulç tâ ir bez rokas. Tas galvenokârt ir cilvçki, kas mçìinâja izmçìinât mûsu veikalu. Îpaði tas, ka bieþi vien ðis bizness ir pieejams tikai internetâ - kad, piemçram, ir tieðsaistes veikali.

Kâ pastâvçt?

Mûsu vizîtkarte un mûsu privâtâ vietne Budaujâ noteikti bûs tuvu vietne. Tîmekïa vietòu izveide ir smags darbs, kam vajadzçtu òemt vairâkas stundas, bet tas ir darbs, kuru vçrts darît (vai uzticçt sievieti ar veselîgu prasmju spektru.