Ipada programma bezdarbniekiem

Ir zinâms, ka delikâtie un plaðie kases aparâti neatðíiras tikai pçc lieluma. Tâpçc kam ir paredzçti nelieli kases aparâti un kam tie ir svarîgi? Ko tie atðíiras viens no otra?

Zinâms, ka zemâkajâs lietâs, ka ir kâda specializçta programmatûra, tad, salîdzinot ar konkrçtiem kases aparâtiem, piemçram, datoriem, nelielas finanðu summas ir mazâk funkcionâlas. Diemþçl viòi spçj pielâgot daudzu veidu piedâvâjumus. Tâdçjâdi tâs ir paredzçtas visiem tiem, kuru preèu un pakalpojumu piedâvâjumi nav ïoti atðíirîgi, un ieòçmumu saturs bieþi tiek atkârtots. Tâtad pirmâ atðíirîba ir trauka atmiòa.No otras puses, mazajiem kases aparâtiem nav daudz vietas, daþi ir tik zemi, ka tie iederas portfelî vai somiòâ. Tâpçc viòð savâc ar savu sniegumu. Bieþi tie tiek iegûti pozîcijâs diapazonâ vai vietâs, kur populâra virsma ir atkarîga. Lai iegâdâtos, piemçram, datoru kases aparâtus, mums ir jâietver dati par tiem. Tie ir veltîti datoram, monitoram un fiskâlajam printerim. Jâ, tas nav tik svarîgi, lai tos iestatîtu jebkurâ vietâ.Jaunâkajiem kases aparâtiem, proti, pârnçsâjamiem, ir izturîgs akumulators, lai jûs varçtu darboties daudzus stundas bez elektrîbas. Turklât, jo izcilâkas ir nepiecieðamas pastâvîgas pieslçgðanâs kontaktam. Turklât tie ir daudz biezâki un pârvieto tos no fona uz istabu var radît daudzas problçmas. Tâpçc bieþa pârkârtoðana var ietekmçt problçmu. Mazâkâs ir vçl vairâk koriìçtas.Neskatoties uz mazo fiskâlo summu daudzajâm priekðrocîbâm, funkcionalitâtes ziòâ tâs tomçr nevar pielîdzinât lielâkâm. Viòiem nav papildu funkciju, piemçram, iespçju labot kvîti pirms drukâðanas vai PVN rçíina tieðâs izdrukas. no otras puses, mazâk fizisku atbalstu pieðíir vairâk dabas atbalstam. Ir zinâms, ka daudz papildu funkciju, ieskaitot daudzâs pogas, kas bûtu jâapgûst, lai pareizi pozicionçtu ðîs pozîcijas. Ðâdu situâciju apguve aizòem daudz laika. Turklât tiem ir nepiecieðama îpaða programmatûra, kas bez jebkâdâm izmaksâm. Tâpçc labas kameras izvçle ir saistîta ar citâm uzòçmçja vajadzîbâm.