Inthenierzinatou tulkotajs

Tulkotâja darbs ir neiedomâjami svarîgs un tajâ paðâ laikâ atbildîgs darbs, jo ðâdai ietekmei jâietver dzçrienu izpausmes izjûta kâ otrs starp abiem subjektiem. Lîdz ar to ir nepiecieðams ne tik daudz atkârtot vârdu, kâ jau teikts, bet gan izteikt izteiksmes nozîmi, saturu, bûtîbu un tad tas ir daudz lielâks. Ðâdam tulkotâjam ir augsta vieta komunikâcijâ un izziòas, kâ arî viòu traucçjumu gadîjumâ.

Secîgs tulkojums ir dzçriens no tulkojumu rindâm. Kas ir tâds pats tulkojuma veidam un ko viòi tic privâtajâm îpatnîbâm? Tagad, runâjot ar paðâm sievietçm, tulkotâjs uzklausa noteiktu ðîs uzmanîbas grupu. Pçc tam viòð var veikt piezîmes un vienkârði var pateikt, ko runâtâjs vçlas. Tâ kâ ðis viens no jûsu uzmanîbas elementiem, tulkotâja loma ir atkârtot tâs uzmanîbu un saturu. Protams, kâ jau minçts, tai nav jâbût burtiskai atkârtoðanai. Tad viòam, iespçjams, ir jâdomâ par izpausmes nozîmi, darbîbu un vietu. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs pievçrð uzmanîbu, atkal dodot to efektîvâm grupâm. Patiesîbâ viss notiek sistemâtiski, lîdz tiek izpildîts paziòojums vai sarunu biedra atbildes, kas joprojâm ir dzimtajâ valodâ, un viòa viedoklis ir apgûts un praktizçts pirmajai personai.

Bioretin

Ðim tulkoðanas modelim ir pazîstamas funkcijas un priekðrocîbas. Trûkums neapðaubâmi ir tas, ka tas regulâri mainâs. Izpausmes fragmenti, tomçr ðie fragmenti var nojaukt koncentrâciju un koncentrçties uz prâtu. Tulkojot daïu no teksta, jûs varat viegli novçrst sevi, aizmirst par kaut ko vai vienkârði pârspçt ritmu. Ikviens var redzçt visu, un komunikâcija tiek saglabâta.